Leveringen - 293672-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Estland-Tartu: Diverse apparatuur voor beoordeling en testen

2019/S 120-293672

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tartu Ülikool
74001073
Ülikooli tn 18
Tartu linn
50090
Estland
Contactpersoon: Kerli Tamberg
Telefoon: +372 7375138
E-mail: kerli.tamberg@ut.ee
NUTS-code: EE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ut.ee

I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Virtuaalse reaalsuse süsteemi ostmine (optokineetika jälgimissüsteem)

Referentienummer: 208349
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38900000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 52 777.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193139

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6-20/HR/58-14
Benaming:

Hankeleping

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Quantum Eesti AS
10832463
Tiigrisilma tn 8
Kambja vald
61708
Estland
E-mail: tom@quantum.ee
NUTS-code: EE
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 777.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019