Leveringen - 293674-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Hartbewakingssysteem

2019/S 120-293674

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35971126
Postadres: Pod Krásnou hôrkou 1
Plaats: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-code: SK01
Postcode: 833 48
Land: Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Katarína Kramná
E-mail: katarina.kramna@nusch.sk
Telefoon: +421 259320629

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390

Adres van het kopersprofiel: http://www.nusch.sk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elektroanatomický mapovací systém

Referentienummer: 2018_0014
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33123210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kompletná dodávka predmetu zákazky: Elektroanatomický mapovací systém 1 ks, vrátane dodania na miesto plnenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania, zaškolenia obsluhujúceho personálu, odovzdania sprievodnej dokumentácie, návodu na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručného príp. pozáručného servisu.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 262 900.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33124110
51410000
80510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Oddelenie arytmií a kardiostimulácie

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky Súťažných podkladov.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 062-143405
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 111/2019
Benaming:

Elektroanatomický mapovací systém

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Meditrade spol. s r. o.
Nationaal identificatienummer: 17312001
Postadres: Levočská 1/2101
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01
Postcode: 851 01
Land: Slovakije
E-mail: jchladekova@meditrade.sk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 262 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 13 145.00 EUR
Deel: 5 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Záručný servis

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019