Leveringen - 293675-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Vinica: Voedselverwerkingsmachines

2019/S 120-293675

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: GLG s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 50689207
Postadres: Hontianska 100/48
Plaats: Vinica
NUTS-code: SK032
Postcode: 991 28
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Gabriela Zsigmondová
E-mail: gabika.zsigmondova@gmail.com
Telefoon: +421 907105421

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uvo.gov.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18490

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Osoba podľa §8 ods. 1 písm. a) ZoVO
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Výroba potravinárskych výrobkov.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka kompletnej linky na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok pri nízkych teplotách

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42215200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka kompletnej linky slúžiacej na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok pri nízkych teplotách, ktorá tvorí 1 funkčný logický celok. Ide o dodávku poloautomatickej linky, v ktorej sa budú spracovávať výlisky z hrozna, oddeľovať šupky od zrniek, vysušenie, lisovanie za studena, mletie za studena a balenie konečného výrobku. Celá linka musí byť z nehrdzavejúcej ocele, ktorá sa používa potravinárstve.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v bode II.2.4) tohto oznámenia a bola uvedená v súťažných podkladoch.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 270 500.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51500000
60000000
80511000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK032
Voornaamste plaats van uitvoering:

Obec Vinica, katastrálne územie Vinica, parcelné číslo 6124/5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodávka 1 ks kompletnej linky slúžiacej na výrobu výživových doplnkov a potravín z hroznových jadierok pri nízkych teplotách, vrátane jej dopravy, inštalácie a sprevádzkovanie v požadovanom mieste dodania, a tiež vrátane zaškolenia obslužného personálu.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Kód výzvy OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

II.2.14)Nadere inlichtingen

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov z fondov Európskej únie a z vlastných zdrojov zadávateľa. Operačný program: Výskum a inovácie. Osoba podľa §8 poskytne úspešnému uchádzačovi (v tom čase predávajúcemu) zálohu vo výške 20 % z Kúpnej ceny.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 246-563403
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dodávka kompletnej linky na výrobu výživových doplnkov a potravín

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Varga Kreatív Mérnöki Iroda Kft
Postadres: Híd utca 4, 6300 Kalocsa, Maďarsko
Plaats: Kalocsa
NUTS-code: HU
Postcode: 6300
Land: Hongarije
E-mail: varga.kreativ05@gmail.com
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 287 662.50 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 270 500.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1).Predmetné verejné obstarávanie nebolo definované ako zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Predmet zákazky má inovatívny charakter.

2). Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk: Ing. Gabriela Zsigmondová, Ladislav Zsigmond a Ing. Gabriel Zsigmond.

3). V bode I.1 tohto oznámenia je okrem iných povinne vyplniteľných údajov, aj požadovaný údaj "Hlavná adresa(URL):....." Nakoľko osoba podľa §8 nemá vlastnú webovú stránku a hlavnú URL adresu je nutné vyplniť, uviedla osoba podľa §8 adresu www.uvo.gov.sk

4). Nakoľko v tomto oznámení o výsledku verejného obstarávania v bode V.2.3) Názov a adresa dodávateľa, nie je možné uviesť IČO úspešného uchádzača, osoba podľa §8 ho zverejňuje v doplňujúcich informáciách: 03-09-113583 a správny údaj týkajúci sa PSČ je: 6300

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019