Leveringen - 293677-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Rožňava: Bewerkingscentrum

2019/S 120-293677

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Progres TC, s.r.o.
36578738
Šafárikova 2
Rožňava
048 01
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Jaromír Smítka
Telefoon: +421 907871152
E-mail: jaromir.smitka@gmail.com
NUTS-code: SK041

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.progrestc.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19577

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spoločnosť s ručením obmedzeným, osoba podľa §8
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PG-1_5-osé frézovacie centrum

Referentienummer: PG-1/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42612000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Vertikálne CNC frézovacie zariadenie vybavené riadiacim systémom pre použitie CNC programov.

Zákazka realizovaná v elektronickom systéme IS EVO ver. 18.0, reverzná verejná súťaž

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 374 300.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42612200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK041
Voornaamste plaats van uitvoering:

Progres TC, s.r.o., Šafárikova 112, 048 01 Rožňava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 komplet Vertikálne CNC frézovacie zariadenie vybavené riadiacim systémom pre použitie CNC programov s príslušenstvom

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Celková cena / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: Lehota dodania / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 006-008819
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kúpna zmluva č. PG-1/2019

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
DMG Mori Czech s. r. o. - organizačná zložka
37915321
Brnianska 2
Trenčín
911 05
Slovakije
Telefoon: +421 917642512
E-mail: lenka.ukusova@dmgmori.com
NUTS-code: SK022
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 416 363.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 374 300.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019