Leveringen - 293678-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Operatietafels

2019/S 120-293678

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Univerzitná nemocnica Bratislava
Nationaal identificatienummer: 31813861
Postadres: Pažítková 4
Plaats: Bratislava-mestská časť Ružinov
NUTS-code: SK01
Postcode: 821 01
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Jana Lapinová
E-mail: jana.lapinova@unb.sk
Telefoon: +421 905748861

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.unb.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8698/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Operačné stoly

Referentienummer: 239/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33192230
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodanie operačných stolov rozdelených do 3 častí: Očné operačné stoly, Systémové operačné stoly a Mobilné operačné stoly. Operačný stôl je štandardnou výbavou operačných sál na zabezpečenie operačných výkonov všetkých špecializácií medicíny. Jednotlivé špecializácie potrebujú rôzne príslušenstvo a výbavu operačného stola pre rôzny typ zákrokov.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 117 281.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Očné operačné stoly

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 85107 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodanie očných operačných stolov. Jednotlivé špecializácie potrebujú rôzne príslušenstvo a výbavu operačného stola pre rôzny typ zákrokov, polohovania pacienta, atď.

Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie 5 ročného záručného servisu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Systémové operačné stoly

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 2645/5, 833 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodanie systémových operačných stolov. Jednotlivé špecializácie potrebujú rôzne príslušenstvo a výbavu operačného stola pre rôzny typ zákrokov, polohovania pacienta, atď.

Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie 5 ročného záručného servisu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33192230
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK01
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 2645/5, 833 05 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 85107 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodanie mobilných operačných stolov. Jednotlivé špecializácie potrebujú rôzne príslušenstvo a výbavu operačného stola pre rôzny typ zákrokov, polohovania pacienta, atď.

Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie 5 ročného záručného servisu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 020-042515
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Časť č. 1 - očné operačné stoly
Perceel nr.: 1
Benaming:

Očné operačné stoly

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Časť č. 2 - systémové operačné stoly
Perceel nr.: 2
Benaming:

Systémové operačné stoly

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Surgitech s. r. o.
Nationaal identificatienummer: 50197975
Postadres: Pri suchom mlyne 58
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01
Postcode: 811 04
Land: Slovakije
E-mail: surgitech@surgitech.sk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 330 922.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 320 750.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Časť 3 - Mobilné operačné stoly
Perceel nr.: 3
Benaming:

Mobilné operačné stoly

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Radix spol. s r.o.
Nationaal identificatienummer: 00615803
Postadres: Kremnička 36
Plaats: Banská Bystrica
NUTS-code: SK0
Postcode: 974 05
Land: Slovakije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 735 959.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 658 833.33 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Waarde zonder btw: 370 132.56 EUR
Deel: 56 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

— 2 ks - Zostava pre Neurochirurgickú kliniku LFUK, SZU a UNB - Nemocnica akad. L. Dérera

— 2 ks - Zostava pre Traumatológiu:- II. ortopedicko-traumatologická klinika LFUK a UNB - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

— Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB- Nemocnica akad. L. Dérera

— 2 ks - Zostava pre II. chirurgickú kliniku LFUK a UNB - Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019