Leveringen - 293679-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Letland-Jelgava: Toestellen voor (hard)solderen en lassen, machines en uitrusting voor oppervlakteharden; machines en toestellen voor warmspuiten

2019/S 120-293679

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Nationaal identificatienummer: 90000041898
Postadres: Lielā iela 2, Jelgava
Plaats: Jelgava
NUTS-code: LV003
Postcode: LV-3001
Land: Letland
Contactpersoon: Preču un pakalpojumu iepirkumu daļas vadītāja
E-mail: inese.sprukta@llu.lv
Telefoon: +371 63005674
Fax: +371 63005619

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.llu.lv

Adres van het kopersprofiel: http://www.eis.gov.lv

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Laboratorijas aprīkojuma (metināšanas iekārtu un darbagalda) piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros

Referentienummer: LLU 2019/33/AK
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42660000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Laboratorijas aprīkojuma (metināšanas iekārtu un darbagalda) piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

1. daļa: metināšanas iekārtu ar papildaprīkojumu piegāde

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42660000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LV003
Voornaamste plaats van uitvoering:

LLU Tehniskā fakultāte, J. Čakstes bulvāris 5, Jelgava, LV-3001.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Metināšanas iekārtas ar papildaprīkojumu.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ERAF projekts „LLU STEM studiju programmu modernizācija”, Nr. 8.1.1.0/17/I/001

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 060-138335
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

1. daļa: metināšanas iekārtu ar papildaprīkojumu piegāde

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Konkursa 1. daļa izbeigta bez rezultāta, jo vienīgā pretendenta piedāvājums neatbilst tehniskajai specifikācijai. Par 2. daļu lēmums vēl nav pieņemts.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Iepirkumu uzraudzības birojs
Postadres: Eksporta iela 6
Plaats: Rīga
Postcode: LV-1010
Land: Letland
E-mail: pasts@iub.gov.lv
Telefoon: +371 67326719
Fax: +371 67326720

Internetadres: http://www.iub.gov.lv

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019