Leveringen - 293683-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Onești: Perfusie-oplossingen

2019/S 120-293683

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Municipal „Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești
4278825
Str. Perchiului nr. 1
Onești
601048
Roemenië
Contactpersoon: Silvia Gabriela Onu
Telefoon: +40 234323111
E-mail: aprov.spitalonesti@yahoo.com
Fax: +40 234314229
NUTS-code: RO211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalonesti.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Medicamente – soluții pentru perfuzii 2018: 27 loturi

Referentienummer: 3/6283
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33692400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Medicamente – solutii pentru perfuzii 2018, 27 loturi. Elaborarea si evaluarea ofertelor se va face conform cantitatilor specificate in caietul de sarcini.

Referitor la suplimentarea cu acte aditionale: cantitatile estimate pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020 se regasesc la fiecare lot, sectiune „Informatii suplimentare” II.2.14). Autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 142 206.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Albuminum 20 % 100 ml

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Albuminum 20 % 100 ml = 3 500 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 875 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinații de aminoacizi – soluție standard cu electroliți pentru nutriție parenterală Aminoplasmal 100 g/l 500 ml

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combinatii de aminoacizi – solutie standard cu electroliti pt.nutritie parenterala Aminoplasmal 100 g/l 500 ml = 1 500 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 375 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinații soluție ringer sol. perf. 500 ml

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combinatii solutie ringer sol. perf. 500 ml = 30 000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 7 500 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arginunum 250 ml

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arginunum 250 ml = 16 000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 4 000 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Gelatină succinilată în soluție izotonă 4 % 500 ml

Perceel nr.: 27
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gelatina succinilata in solutie izotona 4 % 500 ml = 1 000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 250 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii chloridum 5,85 % 20 ml

Perceel nr.: 22
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii chloridum 5,85 % 20 ml = 1 200 fiole.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 300 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Fluconazolum 2 mg/ml 100 ml

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fluconazolum 2 mg/ml 100 ml = 2 000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 500 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glucosum 5 % 250 ml

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glucosum 5 % 250 ml = 6 000 fl. sau punga PVC.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 1 500 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glucosum 5 % 500 ml

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glucosum 5 % 500 ml = 25 000 fl. sau punga PVC.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 6 250 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii hydrogenii carbonas sol. perf. 8,4 % 100 ml

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii hydrogenii carbonas sol. perf. 8,4 % 100 ml = 300 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 150 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Paracetamolum 10 mg/ml

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Paracetamolum 10 mg/ml = 700 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 175 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Combinații de aminoacizi cu glucoză 1 540 ml

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Combinatii de aminoacizi cu glucoza 1 540 ml = 150 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 38 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glucosum 10 % 250 ml

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glucosum 10 % 250 ml = 3 000 fl. sau punga PVC.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 750 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii chloridum 0,9 % 100 ml

Perceel nr.: 18
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii chloridum 0,9 % 100 ml = 65 000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 16 250 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Manitolum 20 % 250 ml

Perceel nr.: 17
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manitolum 20 % 250 ml = 7 000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 1 750 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii chloridum 0,9 % 250 ml

Perceel nr.: 20
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii chloridum 0,9 % 250 ml = 15 000 fl. sau punga PVC.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 3 750 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii chloridum 5,85 % 100 ml

Perceel nr.: 21
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii chloridum 5,85 % 100 ml = 600 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 150 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Albuminum 20 % 50 ml

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Albuminum 20 % 50 ml = 3 500 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 875 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sevofluranum 250 ml

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sevofluranum 250 ml = 300 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 75 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Glucosum 10 % 500 ml

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Glucosum 10 % 500 ml = 16 000 fl. sau punga PVC.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 4 000 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Manitolum 15 % 100 ml

Perceel nr.: 16
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manitolum 15 % 100 ml = 7 000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 1 750 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Natrii chloridum 0,9 % 500 ml

Perceel nr.: 19
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Natrii chloridum 0,9 % 500 ml = 55 000 fl. sau punga PVC.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 13 750 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Arginunum 500 ml

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Arginunum 500 ml = 3 000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 1 500 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Soluție de aminoacizi – Aminoplasmal HEPA 10 % 500 ml

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Solutie de aminoacizi – Aminoplasmal HEPA 10 % 500 ml = 1 000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 250 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kalii chloridum 7,45 % 100 ml

Perceel nr.: 13
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kalii chloridum 7,45 % 100 ml = 500 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 125 fl.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kalii chloridum 7,45 % 20 ml

Perceel nr.: 14
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kalii chloridum 7,45 % 20 ml = 3 000 fiole.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 750 fiole.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Manitolum 15 % 250 ml

Perceel nr.: 15
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33692400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO211
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onesti, Str. Perchiului nr. 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Manitolum 15 % 250 ml = 7 000 fl.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea estimata pentru suplimentare cu acte aditionale in perioada 1.1-30.4.2020: 1 750 fl.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193135
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9658
Perceel nr.: 2
Benaming:

Albuminum 20 % 100 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Prisum International Trading Co S.R.L.
RO 5919650
Str. Plevnei nr. 146
București
060014
Roemenië
Telefoon: +40 213220171/72
E-mail: loredana.tanasaciuc@prisum.ro, carmen.ivan@prisum.ro
Fax: +40 213217064
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.prisum.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 256 500.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 214 850.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9653
Perceel nr.: 20
Benaming:

Natrii chloridum 0,9 % 250 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 22
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 22
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
B.Braun Medical
RO 11080242
Str. Principală nr. 636
Remetea Mare
307350
Roemenië
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com, dana.ecobici@bbraun.com, razvan.persa@bbraun.com, simona.teslevici@bbraun.com, ramona.petru@bbraun.com, ancuta.gaita@bbraun.com, loredana.spain@bbraun.com
Fax: +40 256284907
NUTS-code: RO424

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 531 201.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 437 909.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9652
Perceel nr.: 3
Benaming:

Arginunum 250 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bios Farm
RO 7623758
Aleea Tudor Neculai nr. 44
Iași
700732
Roemenië
Telefoon: +40 232270914
E-mail: biosfarm.iasi@gmail.com
Fax: +40 232272510
NUTS-code: RO213

Internetadres: http://www.biosfarm.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 215 398.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 184 084.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9654
Perceel nr.: 24
Benaming:

Combinații de aminoacizi cu glucoză 1 540 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fresenius Kabi România
RO 3391027
Str. Fânarului nr. 2A
Brașov
500464
Roemenië
Telefoon: +40 268406260
E-mail: licitatii@fresenius-kabi.ro
Fax: +40 268406263
NUTS-code: RO122

Internetadres: www.fresenius-kabi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 42 877.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 540.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9655
Perceel nr.: 17
Benaming:

Manitolum 20 % 250 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alfa Medical Distribution S.R.L.
RO27342021
Aleaa Macilor nr. 2
Constanța
900587
Roemenië
Telefoon: +40 729660920
E-mail: office@aamed.ro
Fax: +40 241547254
NUTS-code: RO223

Internetadres: www.aamed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 790.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 260.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9657
Perceel nr.: 25
Benaming:

Sevofluranum 250 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmafarm S.A.
RO 200106
Str. Principală nr. 1B/1
Corunca
060044
Roemenië
Telefoon: +40 214050320
E-mail: licitatii@pharmafarm.ro
Fax: +40 214050318
NUTS-code: RO125
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 87 750.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 663.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 9656
Perceel nr.: 19
Benaming:

Natrii chloridum 0,9 % 500 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dona. Logistica
33358111
Str. Minca Dumitru nr. 2-4
București
041406
Roemenië
Telefoon: +40 213614690
E-mail: marinela.man@farmaciiledona.ro
Fax: +40 213614113
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 750.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 119 900.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Compartiment Contencios
Str. Perchiului nr. 1
Onești
601048
Roemenië
Telefoon: +40 234323111
E-mail: aprov.spitalonesti@yahoo.com
Fax: +40 234314229

Internetadres: www.spitalonesti.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019