Leveringen - 293686-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Producten voor persoonlijke verzorging

2019/S 120-293686

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
15318810
Str. Mareșal Averescu nr. 17
Bucureşti
71314
Roemenië
Contactpersoon: Mihaela Briciu
Telefoon: +40 212224340
E-mail: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.ro
Fax: +40 212224340
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dgaspc-sectorul1.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lotul nr. 1: materiale de igienă personală și lotul nr. 2: materiale de curățenie

Referentienummer: 15318810/2019/5/6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33700000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Prezenta procedura are ca obiect asigurarea necesitatilor de materiale de curatenie si igiena personala pentru Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.

Termenul limita exprimat in numar de zile in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari este in a 12-a zi inainte de depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 790 820.72 RON / Hoogste offerte: 790 820.72 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul nr. 1: Materiale de igienă personală

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33700000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prezenta procedura are ca obiect asigurarea necesitatilor de materiale de curatenie si igiena personala pentru Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lotul nr. 2: Materiale de curățenie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39224300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prezenta procedura are ca obiect asigurarea necesitatilor de materiale de curatenie si igiena personala pentru Complexele Sociale de Servicii, Centrele de Asistare si Ingrijire, Module Pavilionare de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică, Case de tip familial din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 061-141086
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30027
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lotul nr. 2: Materiale de curățenie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fabi Total Grup S.R.L.
RO 15556234
Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
București
041919
Roemenië
Telefoon: +40 723242172
E-mail: office@fabiclean.ro
Fax: +40 213195483
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.fabiclean.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 557 752.00 RON
Laagste offerte: 406 134.97 RON / Hoogste offerte: 406 134.97 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 30022
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lotul nr. 1: Materiale de igienă personală

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fabi Total Grup S.R.L.
RO 15556234
Str. Berceni nr. 104 H, sector 4
București
041919
Roemenië
Telefoon: +40 723242172
E-mail: office@fabiclean.ro
Fax: +40 213195483
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.fabiclean.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 513 758.12 RON
Laagste offerte: 384 685.75 RON / Hoogste offerte: 384 685.75 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019