Leveringen - 293687-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Cluj-Napoca: Binnenoorimplantaten

2019/S 120-293687

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj
Nationaal identificatienummer: 4288080
Postadres: Str. Clinicilor nr. 3-5
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400006
Land: Roemenië
Contactpersoon: Camelia-Alexandrina Santa
E-mail: achizitiiscjucj@yahoo.com
Telefoon: +40 264592771/1559
Fax: +40 264595271

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.scju-cluj.ro/

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Procesoare de sunet

Referentienummer: 4288080/2019/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33185200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Procesoare de sunet.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 295 750.00 RON / Hoogste offerte: 295 750.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Procesor de sunet pentru implant cohlear

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33185200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Conform specificatiei tehnice.

Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent este de 147 875 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Conform specificatiei tehnice.

Venituri din diverse surse, inclusiv Program National de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Procesor vocal amplasat retroauricular

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33185200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO113
Voornaamste plaats van uitvoering:

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform cu cantitatile minime si maxime din caietul de sarcini, pentru fiecare lot in parte.

Conform specificatiei tehnice.

Valoarea estimate a celui mai mare contract subsecvent este de 443 625 RON.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Conform specificatiei tehnice.

Venituri din diverse surse inclusiv Program National de tratament al surditatii prin proteze auditive implantabile.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 045-102553
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 14962
Perceel nr.: 2
Benaming:

Procesor de sunet pentru implant cohlear

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fix Import Export
Nationaal identificatienummer: RO 3149440
Postadres: Str. Vârful Înalt nr. 75, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 013132
Land: Roemenië
E-mail: martin@sm.ro
Telefoon: +40 2150390
Fax: +40 2150391
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 295 750.00 RON
Laagste offerte: 295 750.00 RON / Hoogste offerte: 295 750.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019