Leveringen - 293692-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Palma de Mallorca: Fotokopieerpapier

2019/S 120-293692

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Nationaal identificatienummer: P0704000I
Postadres: C/ Cort, 1
Plaats: Palma de Mallorca
NUTS-code: ES53
Postcode: 07001
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
E-mail: secciocontractacio@palma.es
Telefoon: +34 971225900
Fax: +34 971728004

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.palma.cat

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=c8kCNBcKL7oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de papel ecológico TCF y material de oficina

Referentienummer: 2019-002-S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197643
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de papel ecológico TCF y material de oficina.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 326 263.12 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Papel ecológico TCF din a4 y din a3

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
30197000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Papel ecológico TCF din a4 y din a3.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración calidad muestras / Weging: 24
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración certificados y otra documentación / Weging: 6
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Material de escritorio y oficina

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
30197000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Material de escritorio y oficina.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración calidad muestras / Weging: 24
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración certificados y otra documentación / Weging: 6
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Productos de carpetería, cuadernos, archivo y encuadernación

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
30197000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Productos de carpetería, cuadernos, archivo y encuadernación.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración calidad muestras / Weging: 24
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración certificados y otra documentación / Weging: 6
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sobres

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
30197000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sobres.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración calidad muestras / Weging: 24
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración certificados y otra documentación / Weging: 6
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Sellos habituales y material de recambio

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30197643
30197000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sellos habituales y material de recambio.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración calidad muestras / Weging: 24
Kwaliteitscriterium - Naam: Valoración certificados y otra documentación / Weging: 6
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Papel ecológico TCF din a4 y din a3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Distribuciones Universal Mallorca, S. L.
Nationaal identificatienummer: B07834534
Postadres: C/ Setze de Juliol, 93
Plaats: Palma
NUTS-code: ES532
Postcode: 07009
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 633.30 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 633.30 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Material de escritorio y oficina

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Distribuciones Universal Mallorca, S. L.
Nationaal identificatienummer: B07834534
Postadres: C/ Setze de Juliol, 93
Plaats: Palma
NUTS-code: ES532
Postcode: 07009
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 626.96 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 116 626.96 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Productos de carpetería, cuadernos, archivo y encuadernación

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Distribuciones Universal Mallorca, S. L.
Nationaal identificatienummer: B07834534
Postadres: C/ Setze de Juliol, 93
Plaats: Palma
NUTS-code: ES532
Postcode: 07009
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 497.74 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 497.74 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 4
Benaming:

Sobres

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Distribuciones Universal Mallorca, S. L.
Nationaal identificatienummer: B07834534
Postadres: C/ Setze de Juliol, 93
Plaats: Palma
NUTS-code: ES532
Postcode: 07009
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 478.92 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 478.92 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 5
Benaming:

Sellos habituales y material de recambio

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Oficinas Grandes de Baleares, S. L. U.
Nationaal identificatienummer: B57690646
Postadres: C/ Manacor, 17
Plaats: Palma
NUTS-code: ES532
Postcode: 07006
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 026.20 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 026.20 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ayuntamiento de Palma
Postadres: Plaza Santa Eulalia, 9, 4º
Plaats: Palma
Postcode: 07001
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019