Leveringen - 293694-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Elda: Verdeelpanelen

2019/S 120-293694

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departamento de Salud de Elda, Dirección Económica-Gerencia
Nationaal identificatienummer: S4611001A
Postadres: Carretera Elda a Sax por la Torreta, s/n
Plaats: Elda (Alicante)
NUTS-code: ES521
Postcode: 03600
Land: Spanje
Contactpersoon: Departamento de Salud de Elda, Dirección Económica-Gerencia
E-mail: contratacion_helda@gva.es
Telefoon: +034 966989024
Fax: +034 966975006

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=qexde4brQO4QK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro e instalación cuadro general de baja tensión, respetuoso con el medio ambiente, del Hospital General Universitario de Elda, Departamento de Salud de Elda

Referentienummer: P.A. 155/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31211100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro e instalación cuadro general de baja tensión, respetuoso con el medio ambiente, del Hospital General Universitario de Elda, Departamento de Salud de Elda.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 314 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES521
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro e instalación cuadro general de baja tensión, respetuoso con el medio ambiente, del Hospital General Universitario de Elda, Departamento de Salud de Elda.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan de trabajo de acometidas de puntos críticos, cortes de tensión e implementación de seguridades / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan detallado de conexiones y desconexiones de líneas y acometidas / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Planning de trabajo general / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Ejecución obra ajustada al horario de menor interferencia a la actividad del centro / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Incremento plazo de garantía / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Plazo de ejecución / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Valor técnico criterio cualitativo objetivo / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PA 155/2019
Benaming:

Suministro e instalación cuadro general de baja tensión, respetuoso con el medio ambiente, del Hospital General Universitario de Elda, Departamento de Salud de Elda

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Yomee Energy Services, S. L.
Nationaal identificatienummer: B98761133
Postadres: Polígono Industrial Catarroja, c/ 31, 61
Plaats: Catarroja
NUTS-code: ES
Postcode: 46470
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 381 226.88 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 314 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 28
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje

Internetadres: http://tribunalcontratos.gob.es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019