Leveringen - 293698-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Iași: Reagentia voor bloedanalyse

2019/S 120-293698

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă”
4701320
Str. Cuza Vodă nr. 34
Iași
700038
Roemenië
Contactpersoon: Gica Cosescu
Telefoon: +40 232213000
E-mail: achizitii@spitalcuzavodaiasi.ro
Fax: +40 232215468
NUTS-code: RO213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://webmail.mydomain.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Reactivi și consumabile de laborator, medii de cultură și truse diagnosticare” pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Cuza Vodă” Iași

Referentienummer: 4701320/2019/32,33,40,41,42
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33696200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Reactivi si consumabile de laborator, medii de cultura si truse diagnosticare”, conform caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 350 047.75 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Teste imunologice rapide pe lamă

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Voda” Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 560 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi pentru analize de sânge analizor Vitros

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Voda” Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 209 960 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi analizor Dirui H-500

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Voda” Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 20 104,66 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

M.I.C. pentru antibiogramă 30 buc./cutie

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24931250
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Voda” Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 8 310 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi pentru linia de determinare a grupelor sanguine și Rh prin micro-metodă

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Voda” Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 241 357 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi pentru analize de sânge + consumabile analizor automat de biochimie RxDaytona Plus

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Voda” Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 142 355,18 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi și consumabile analizor automat hematologie Nihon Celtac Mek 8222

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Voda” Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 96 735 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi automat hematologie – model Hemix5

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Voda” Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 205 241,96 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi și consumabile analizor de coagulare model C2

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Voda” Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 100 875,65 RON fara TVA.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Reactivi și consumabile analizor automat de imunologie Immulite 1000

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33696200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia Spitalului „Cuza Voda” Iasi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 82 748,92 RON fara TVA.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 030-066547
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 566
Perceel nr.: 1
Benaming:

Reactivi pentru analize de sânge analizor Vitros

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rotest
RO 13362371
Str. Aeroportului nr. 2, sector 1
București
013594
Roemenië
Telefoon: +40 212424477
E-mail: office@rotest.ro
Fax: +40 212422235
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 766 945.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 21 626.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 564
Perceel nr.: 3
Benaming:

Reactivi pentru analize de sânge + consumabile analizor automat de biochimie RxDaytona Plus

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mediclim S.R.L.
RO 6300279
Str. Matei Basarab nr. 47
București
030671
Roemenië
Telefoon: +40 213225998
E-mail: elicitatie@mediclim.ro
Fax: +40 213200660
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.mediclim.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 390 092.74 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 75 175.01 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 531
Perceel nr.: 6
Benaming:

Reactivi și consumabile analizor de coagulare model C2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Praxis Medica
RO 14530570
Str. Rufeni nr. 8A
Iași
700304
Roemenië
Telefoon: +40 232206030
E-mail: office@praxismedica.ro
Fax: +40 232235994
NUTS-code: RO213

Internetadres: www.praxismedica.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 028 053.17 RON
Laagste offerte: 1 028 053.17 RON / Hoogste offerte: 1 028 053.17 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 533
Perceel nr.: 10
Benaming:

Reactivi pentru linia de determinare a grupelor sanguine și Rh prin micro-metodă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dialab Solutions
RO 23818271
Str. Albac nr. 11, sector 1
București
011607
Roemenië
Telefoon: +40 213322534
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Fax: +40 213322292
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 606 853.00 RON
Laagste offerte: 606 853.00 RON / Hoogste offerte: 606 853.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 530
Perceel nr.: 9
Benaming:

M.I.C. pentru antibiogramă 30 buc./cutie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mediclim S.R.L.
RO 6300279
Str. Matei Basarab nr. 47
București
030671
Roemenië
Telefoon: +40 213225998
E-mail: elicitatie@mediclim.ro
Fax: +40 213200660
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.mediclim.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 390 092.74 RON
Laagste offerte: 324 700.03 RON / Hoogste offerte: 324 700.03 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 529
Perceel nr.: 1
Benaming:

Reactivi pentru analize de sânge analizor Vitros

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rotest
RO 13362371
Str. Aeroportului nr. 2, sector 1
București
013594
Roemenië
Telefoon: +40 212424477
E-mail: office@rotest.ro
Fax: +40 212422235
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 766 945.00 RON
Laagste offerte: 766 945.00 RON / Hoogste offerte: 766 945.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 565
Perceel nr.: 6
Benaming:

Reactivi și consumabile analizor de coagulare model C2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Praxis Medica
RO 14530570
Str. Rufeni nr. 8A
Iași
700304
Roemenië
Telefoon: +40 232206030
E-mail: office@praxismedica.ro
Fax: +40 232235994
NUTS-code: RO213

Internetadres: www.praxismedica.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 028 053.17 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 52 842.74 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 567
Perceel nr.: 10
Benaming:

Reactivi pentru linia de determinare a grupelor sanguine și Rh prin micro-metodă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dialab Solutions
RO 23818271
Str. Albac nr. 11, sector 1
București
011607
Roemenië
Telefoon: +40 213322534
E-mail: liliana.celmare@aadialab.ro
Fax: +40 213322292
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 606 853.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 161 434.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: CTR 661
Perceel nr.: 1
Benaming:

Reactivi pentru analize de sânge analizor Vitros

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Rotest
RO 13362371
Str. Aeroportului nr. 2, sector 1
București
013594
Roemenië
Telefoon: +40 212424477
E-mail: office@rotest.ro
Fax: +40 212422235
NUTS-code: RO321
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 524 900.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 970.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019