Leveringen - 293717-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Roissy-en-Brie: Meubilair

2019/S 120-293717

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Commune de Roissy-en-Brie
Nationaal identificatienummer: 21770390900010
Postadres: 9 rue Pasteur
Plaats: Roissy-en-Brie
NUTS-code: FR102
Postcode: 77680
Land: Frankrijk
E-mail: commande-publique@roissyenbrie77.fr
Telefoon: +33 164431500
Fax: +33 160642208

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.roissyenbrie77.fr

Adres van het kopersprofiel: http://www.agysoft.marches-publics.info

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture, livraison et montage de mobiliers de bureau pour les services de la ville et du CCAS, de mobiliers scolaires pour les écoles, les centres de loisirs, la petite enfance et la restauration

Referentienummer: 19fcs01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture, livraison et montage de mobiliers de bureau pour les services de la ville et du CCAS, de mobiliers scolaires pour les écoles, les centres de loisirs, La Petite Enfance et la restauration.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobiliers de bureau pour les services de la ville et du CCAS

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, livraison et montage de mobiliers de bureau pour les services de la ville et du CCAS.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison à préciser à l'acte d'engagement / Weging: 10.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Mobiliers scolaires centres de loisirs Petite Enfance restauration

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39160000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR102
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture, livraison et montage de mobiliers scolaires pour les écoles, les centres de loisirs, La Petite Enfance et la restauration.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 40.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison à préciser à l'acte d'engagement / Weging: 10.0
Kwaliteitscriterium - Naam: Performances en matière de protection de l'environnement / Weging: 10.0
Prijs - Weging: 40.0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Aucune.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 046-105079
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Mobiliers de bureau pour les services de la ville et du CCAS

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bruneau
Postadres: 19 avenue de La Baltique
Plaats: Villebon-sur-Yvette
NUTS-code: FR104
Postcode: 91948
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Mobiliers scolaires centres de loisirs Petite Enfance restauration

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Denis Papin Collectivités
Postadres: 1 rue Pierre et Marie Curie
Plaats: Bressuire
NUTS-code: FRI33
Postcode: 79300
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Marchés passés pour une période initiale de 1 an reconductibles par période successive de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. Les prestations seront rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix unitaires fixés dans le bordereau des prix. Le montant des prestations pour la période initiale du lot no 1 — mobiliers de bureau pour les services de la ville et du Centre communal d'action sociale (CCAS) est défini(e) comme suit: pour la ville: montant minimum HT: 5 000,00 EUR. Pour le CCAS: pas de montant minimum ni maximum. Le montant des prestations pour la période initiale du lot no 2 — mobiliers scolaires pour les écoles, les centres de loisirs, la petite enfance et la restauration est défini(e) comme suit: montant (HT). Minimum: 10 000,00 EUR. Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue du Général de Gaulle
Plaats: Melun
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-melun@juradm.fr
Telefoon: +33 160566630
Fax: +33 160566610
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Melun
Postadres: 43 rue du Général de Gaulle
Plaats: Melun
Postcode: 77008
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-melun@juradm.fr
Telefoon: +33 160566630
Fax: +33 160566610
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019