Leveringen - 293718-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Manchester: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 120-293718

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Great Places Housing Group
Nationaal identificatienummer: IP19564R
Postadres: No. 1 Christie Fields
Plaats: Manchester
NUTS-code: UK
Postcode: M21 7QP
Land: Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Robert Ireland
E-mail: robert.ireland@greatplaces.org.uk
Telefoon: +44 1614475176

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.greatplaces.org.uk/Pages/default.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.greatplaces.org.uk/Pages/default.aspx

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Great Places Housing Group DPS

Referentienummer: DN275433
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Great places housing group DPS.

Supply of timber for responsive repairs.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 20 000.00 GBP / Hoogste offerte: 50 000.00 GBP meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2: Timber

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44110000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKD
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of timber for responsive repairs.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Social value / Weging: 25
Prijs - Weging: 75
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 157-325144
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DN275433
Perceel nr.: 2
Benaming:

Great Places Housing Group DPS — Timber

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: G E Robinson
Nationaal identificatienummer: 02940692
Postadres: Montford St, Salford
Plaats: Salford
NUTS-code: UKD
Postcode: M50 2XD
Land: Verenigd Koninkrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 20 000.00 GBP / Hoogste offerte: 50 000.00 GBP meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Great Places Housing Group
Postadres: 2A Derwent Avenue
Plaats: Manchester
Postcode: M21 7QP
Land: Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019