Leveringen - 293727-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Chauny: Afval- en vuilcontainers en bakken

2019/S 120-293727

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CA Chauny-Tergnier-La Fère
Nationaal identificatienummer: 20007178500014
Postadres: 57 bd Gambetta — BP 20086
Plaats: Chauny
NUTS-code: FRE21
Postcode: 02300
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Le président
E-mail: marchespublics@ctlf.fr
Telefoon: +33 323391190
Fax: +33 323391190

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ctlf.fr

Adres van het kopersprofiel: http://cactlf.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de bacs roulants puces pour la collecte des déchets ménagers

Referentienummer: AO20190016
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Assurer dans le cadre de la mise en place de la tarification incitative, la fourniture au de bacs roulants pucés pour la collecte en porte-à-porte des déchets ménagers résiduels.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 174 640.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRE21
Voornaamste plaats van uitvoering:

Communes de la communauté d'agglomération.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1) fourniture de 17 000 bacs roulants pucés de 120 l.

2) fourniture de 7 500 bacs roulants pucés de 180 l.

3) fourniture de 3 250 bacs roulants pucés de 240 l.

4) fourniture de 80 bacs roulants pucés de 660 l.

5) fourniture de pièces détachées.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-151051
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019026
Benaming:

Fourniture de bacs roulants puces pour la collecte des déchets ménagers

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Craemer France SARL
Postadres: 12-14 rue de Vincennes
Plaats: Montreuil
NUTS-code: FRE21
Postcode: 93100
Land: Frankrijk
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 580 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 174 640.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Voir règlement de consultation:

Les candidats devront fournir un échantillon d'un bac 2 roues (240 l), un échantillon d'un bac 4 roues (660 l) et un échantillon de puce.

Un test des produits par une équipe de collecte en présence d'un représentant du candidat sera réalisé le 10.5.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Greffe du tribunal administratif d'amiens
Postadres: 14 rue Lemerchier
Plaats: Amiens
Postcode: 80011
Land: Frankrijk
E-mail: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Telefoon: +33 322336170
Fax: +33 322336171
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité interrégional de règlement amiable des litiges de Nancy
Postadres: Direction des relations avec les collectivités locales, 1 rue du Préfet Claude Érignac
Plaats: Nancy
Postcode: 54038
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 383342525
Fax: +33 383342224
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

D'un référé précontractuel, avant la conclusion du contrat, dans les conditions définies à l'article L. 551-1 et suivants, R. 551-1 et suivants du code de justice administrative.

D'un référé contractuel, au plus tard le 31e jour suivant la publication d'un avis d'attribution, dans les conditions définies aux articles L. 551-13 et suivants et R. 551-7 et suivants du code de justice administrative. En l'absence de la publication d'avis d'attribution, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019