Leveringen - 293730-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Zalău: Cathetertoebehoren

2019/S 120-293730

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Spitalul Judeţean de Urgenţă Zalău
Nationaal identificatienummer: 4291719
Postadres: Str. Simion Bărnuțiu nr. 67
Plaats: Zalău
NUTS-code: RO116
Postcode: 450129
Land: Roemenië
Contactpersoon: Farcaș Claudia
E-mail: b.achizitii@yahoo.com
Telefoon: +40 260616920
Fax: +40 260661066

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spitalzalau.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dispozitiv transfer soluții, trusă pentru perfuzie și căpăcel multifuncțional

Referentienummer: 20.04.02
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141240
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dispozitiv transfer soluții, trusa pentru perfuzie și căpăcel multifuncțional, conform caietului de sarcini

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 665 920.00 RON / Hoogste offerte: 665 920.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trusă pentru perfuzie cu membrană hidrofobă

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia spitalului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trusă pentru perfuzie cu membrană hidrofobă.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Trusă pentru perfuzie cu membrană hidrofobă – cantitatea minima acord-cadru 20 000 bucati, cantitatea maxima acord-cadru 30 000 bucati. Valoarea celui mai mare contract subsecvent 56 000 RON.

Cantitatea minima contract subsecvent 10 000 bucati, cantitatea maxima contract subsecvent 20 000 bucati.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Trusă de perfuzie cu recipient de dozare de 150 ml

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia spitalului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Trusă de perfuzie cu recipient de dozare de 150 ml.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Trusă de perfuzie cu recipient de dozare de 150 ml – cantitatea minima acord-cadru 3 000 bucati, cantitatea maxima acord-cadru 4 000 bucati. Valoarea celui mai mare contract subsecvent 64 500 RON.

Cantitatea minima contract subsecvent 1 000 bucati. cantitatea maxima contract subsecvent 3 000 bucati.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Căpăcel – (stopper lock) pentru branule

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia spitalului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Căpăcel – (stopper lock) pentru branule.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Căpăcel – (stopper lock) pentru branule – cantitatea minima acord-cadru 40 000 bucati, cantitatea maxima acord-cadru 60 000 bucati. Valoarea celui mai mare contract subsecvent 8 000 RON.

Cantitatea minima contract subsecvent 10 000 bucati, cantitatea maxima contract subsecvent 40 000 bucati.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dispozitiv de transfer de tip needle free – canulă dublă specială pentru transferul fluidelor între 2 recipienți

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia spitalului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dispozitiv de transfer de tip needle free – canula dubla speciala pentru transferul fluidelor intre 2 recipienti.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dispozitiv de transfer de tip needle free canula dubla – cantitate minima acord-cadru 10 000 bucati, bucati maxima acord-cadru 12 000 bucati. Valoarea celui mai mare contract subsecvent 10 000 RON.

Cantitatea minima contract subsecvent 8 000 bucati, cantitatea maxima contract subsecvent 10 000 bucati.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Căpăcel multifuncțional needle-free

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia spitalului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Capacel multifunctional needle-free.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Capacel multifunctional needle-free – cantitatea minima acord-cadru 120 000 bucati, cantitatea maxima acord-cadru 180 000 bucati. Valoarea celui mai mare contract subsecvent 252 000 RON.

Cantitatea minima contract subsecvent 20 000 bucati, cantitatea maxima contract subsecvent 120 000 bucati.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dispozitiv needle- free de aspirație/transfer soluții mini spike

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO116
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazia spitalului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dispozitiv needle- free de aspiratie/transfer solutii mini spike.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dispozitiv needle free de aspiratie transfer solutii mini spike – cantitate minima acord-cadru 60 000 bucati, cantitate maxima acord-cadru 80 000 bucati. Valoarea celui mai mare contract subsecvent 156 000 RON.

Cantitatea minima contract subsecvent 10 000 bucati, cantitatea maxima contract subsecvent 60 000 bucati.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 078-185678
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16209
Perceel nr.: 1
Benaming:

Căpăcel multifuncțional needle-free

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alpha Ned 2000 Exim
Nationaal identificatienummer: RO 13393416
Postadres: Calea Griviței nr. 188, sector 1
Plaats: București
NUTS-code: RO321
Postcode: 010816
Land: Roemenië
E-mail: doru.andrei@xnet.ro
Telefoon: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678
Fax: +40 212319450 / +40 212319451

Internetadres: www.produse-euromed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 378 000.00 RON
Laagste offerte: 304 200.00 RON / Hoogste offerte: 304 200.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16205
Perceel nr.: 4
Benaming:

Trusă de perfuzie cu recipient de dozare de 150 ml

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B. Braun Medical
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Str. Principală nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com, dana.ecobici@bbraun.com, razvan.persa@bbraun.com, simona.teslevici@bbraun.com, ramona.petru@bbraun.com, ancuta.gaita@bbraun.com, loredana.spain@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 86 000.00 RON
Laagste offerte: 86 000.00 RON / Hoogste offerte: 86 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16208
Perceel nr.: 2
Benaming:

Capacel – (stopper lock) pentru branule

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Alpha Ned 2000 Exim
Nationaal identificatienummer: RO 13393416
Postadres: Calea Griviței nr. 188, sector 1
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321
Postcode: 010816
Land: Roemenië
E-mail: doru.andrei@xnet.ro
Telefoon: +40 314255162 / +40 314255163 / +40 372715678
Fax: +40 212319450 / +40 212319451

Internetadres: www.produse-euromed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000.00 RON
Laagste offerte: 5 400.00 RON / Hoogste offerte: 5 400.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16216
Perceel nr.: 3
Benaming:

Trusă pentru perfuzie cu membrană hidrofobă

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: B. Braun Medical
Nationaal identificatienummer: RO 11080242
Postadres: Str. Principală nr. 636
Plaats: Remetea Mare
NUTS-code: RO424
Postcode: 307350
Land: Roemenië
E-mail: beatrix.velimirovici@bbraun.com, dana.ecobici@bbraun.com, razvan.persa@bbraun.com, simona.teslevici@bbraun.com, ramona.petru@bbraun.com, ancuta.gaita@bbraun.com, loredana.spain@bbraun.com
Telefoon: +40 0256284905/+40 0256284906
Fax: +40 256284907

Internetadres: www.bbraun.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 84 000.00 RON
Laagste offerte: 84 000.00 RON / Hoogste offerte: 84 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16215
Perceel nr.: 5
Benaming:

Dispozitiv needle-free de aspirație/transfer soluții mini spike

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fresenius Kabi România S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO 3391027
Postadres: Str. Fânarului nr. 2A
Plaats: Brașov
NUTS-code: RO122
Postcode: 500464
Land: Roemenië
E-mail: licitatii@fresenius-kabi.ro
Telefoon: +40 268406260
Fax: +40 268406263

Internetadres: www.fresenius-kabi.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 208 000.00 RON
Laagste offerte: 176 000.00 RON / Hoogste offerte: 176 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 16201
Perceel nr.: 6
Benaming:

Dispozitiv de transfer de tip needle free – canulă dublă specială pentru transferul fluidelor între 2 recipienți

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Medical Grup
Nationaal identificatienummer: RO 17845905
Postadres: Str. Orăștie nr. 10
Plaats: Cluj-Napoca
NUTS-code: RO113
Postcode: 400689
Land: Roemenië
E-mail: dandutu@medicalgrup.ro, office@medicalgrup.ro
Telefoon: +40 374468283
Fax: +40 374468284
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000.00 RON
Laagste offerte: 10 320.00 RON / Hoogste offerte: 10 320.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Compartimentul juridic – Spitalul Judetean de Urgenta Zalau
Postadres: Str. Simion Bărnuțiu nr. 67
Plaats: Zalău
Postcode: 450129
Land: Roemenië
E-mail: achizitii@spitalzalau.ro
Telefoon: +40 260616920
Fax: +40 260661066

Internetadres: www.spitalzalau.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019