Leveringen - 293735-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Varaždin: Medische apparatuur

2019/S 120-293735

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Varaždinska županija
Nationaal identificatienummer: 15877210917
Postadres: Franjevački trg 7
Plaats: Varaždin
NUTS-code: HR044
Postcode: 42000
Land: Kroatië
Contactpersoon: Marina Ivančević
E-mail: marina.ivancevic@vzz.hr
Telefoon: +385 42390531

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.varazdinska-zupanija.hr

Adres van het kopersprofiel: www.varazdinska-zupanija.hr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Medicinsko-dijagnostička oprema

Referentienummer: 01/16-2018/01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je nabava, isporuka, montaža, stavljanje u punu funkciju medicinsko-tehničke opreme te usluge edukacije za korištenje opreme osoblja za potrebe Doma zdravlja Varaždinske županije i primarne zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 1. Oprema za sterilizaciju

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
33191000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oprema za sterilizaciju.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina trajanja jamstva / Weging: 15 bodova
Prijs - Weging: 80 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.02.0012

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 2. Oprema vezana uz postupke ultrazvučne dijagnostike

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oprema vezana uz postupke ultrazvučne dijagnostike.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina trajanja jamstva / Weging: 15 bodova
Prijs - Weging: 80 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.02.0012

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 3. Oprema vezana uz postupke kardiološke dijagnostike

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oprema vezana uz postupke kardiološke dijagnostike.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina trajanja jamstva / Weging: 15 bodova
Prijs - Weging: 80 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.02.0012

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 4. Oprema vezana uz postupke fizikalne medicine

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oprema vezana uz postupke fizikalne medicine.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina trajanja jamstva / Weging: 15 bodova
Prijs - Weging: 80 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.02.0012

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 5. Oprema vezana uz postupke dentalne medicine

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oprema vezana uz postupke dentalne medicine.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina trajanja jamstva / Weging: 15 bodova
Prijs - Weging: 80 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.02.0012

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 6. Instrumentarij

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instrumentarij.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina trajanja jamstva / Weging: 15 bodova
Prijs - Weging: 80 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.02.0012

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 7. Ostala medicinska oprema

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ostala medicinska oprema.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina trajanja jamstva / Weging: 15 bodova
Prijs - Weging: 80 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.02.0012

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 8. Namještaj za potrebe ordinacija

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
33192000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Namještaj za potrebe ordinacija.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina trajanja jamstva / Weging: 15 bodova
Prijs - Weging: 80 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.02.0012

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 9. Informatička oprema

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Informatička oprema.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina trajanja jamstva / Weging: 15 bodova
Prijs - Weging: 80 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.02.0012

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 10. Oprema vezana uz postupke zubne radiološke dijagnostike

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oprema vezana uz postupke zubne radiološke dijagnostike.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina trajanja jamstva / Weging: 15 bodova
Prijs - Weging: 80 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.02.0012

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Grupa 11. Oprema vezana uz postupke radiološke dijagnostike

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR044
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Oprema vezana uz postupke radiološke dijagnostike.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Rok isporuke / Weging: 5 bodova
Kwaliteitscriterium - Naam: Duljina trajanja jamstva / Weging: 15 bodova
Prijs - Weging: 80 bodova
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava - KK.08.1.1.02.0012

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 089-199557
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019