Leveringen - 293738-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Otwock: Echograaf

2019/S 120-293738

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP
Nationaal identificatienummer: nr postępowania DZP.26.18/2019
Postadres: ul. Konarskiego 13
Plaats: Otwock
NUTS-code: PL
Postcode: 05-400
Land: Polen
Contactpersoon: Olimpia Jobda
E-mail: dzp@spskgruca.pl
Telefoon: +48 227794031-217
Fax: +48 227794031-477

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spskgruca.pl

Adres van het kopersprofiel: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa aparatu ultrasonograficznego przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego z funkcją elastografii i elastografii SWE dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSK

Referentienummer: DZP.26.18/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33112200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego z funkcją elastografii i elastografii SWE dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1A, 6,7,8 do SIWZ tj. formularzu cenowym, tabeli oceny technicznej, tabeli wymaganych parametrów technicznych, tabeli wymagań ogólnych

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 619 700.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL912
Voornaamste plaats van uitvoering:

SPSK Otwock

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego z funkcją elastografii i elastografii SWE dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSK im. prof. Adama Grucy w Otwocku

2. Zamówienie obejmuje następujący zakres:

1) Sprzedaż i dostawa sprzętu

2) Transport na miejsce montażu

3) Montaż i instalacja

4) Uruchomienie

5) Szkolenie użytkowników odnośnie użytkowania

6) Szkolenie personelu technicznego odnośnie obsługi technicznej

7) Przedłożenie dokumentów wymaganych do odbioru:

a) zgłoszenie przez wykonawcę faktu zakończenia instalacji, uruchomienia i gotowości do odbioru,

b) dokumenty określone przez ustawę o wyrobach medycznych,

c) wymaganych przepisami protokołów pomiarowych,

d) dokumentów potwierdzających przeprowadzenie określonych w umowie szkoleń,

8) Wymagane do przeprowadzenia szkolenia stanowią podstawowe szkolenia związane z eksploatacją i konserwacją aparatu. Prowadzone będą w miejscu instalacji/użytkowania aparatu i są ostatnim etapem związanym z uruchomienie urządzenia

9) Szkolenia obejmują:

a) Szkolenie zespołu operatorów w zakresie eksploatacji i obsługi (przeprowadzone w miejscu użytkowania przed podpisaniem protokołu odbioru)

b) Szkolenie personelu Działu Techniki Medycznej odnośnie obsługi technicznej i konserwacji (przeprowadzone w miejscu użytkowania przed podpisaniem protokołu odbioru)

3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1A, 6,7,8 do SIWZ tj. formularzu cenowym, tabeli oceny technicznej, tabeli wymaganych parametrów technicznych, tabeli wymagań ogólnych,

4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ

5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: gwaranacja / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: ocena techniczna / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: term realizacji / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: gotowość do wykonywania przeglądów gwarancyjnych w godzinach od 16:00 do 20: w dni robocze / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w dni wolne od pracy i święta / Weging: 1
Kwaliteitscriterium - Naam: sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej przekraczającej 48 godzin / Weging: 3
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów- PARAMETR OCENIANY

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 041-092470
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa aparatu ultrasonograficznego przeznaczonego do badań układu mięśniowo-szkieletowego z funkcją elastografii i elastografii SWE dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSK

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TMS Sp.z o.o
Postadres: Wiertnicza 84
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL912
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 669 876.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 12 000,00 PLN

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Nr rachunku 29 1130 1017 0020 1470 1520 0004, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu – DZP.26.18/2019„

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Zamawiający informuje, że podpisy kwalifikowane, składane z użyciem ważnych certyfikatów i przy wykorzystaniu algorytmu SHA-1 pozostają ważne. Oznacza to, że dokumenty podpisane z użyciem SHA-1 są podpisane prawidłowo i nie ma podstaw do ich odrzucenia.

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

8. Z treści gwarancji nie może pod rygorem nieważności wynikać, że zwrot oryginału gwarancji przez Wykonawcę do wystawcy gwarancji powoduje utratę świadczenia.

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań KIO
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/06/2019