Leveringen - 293739-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Lipany: Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik

2019/S 120-293739

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HomeWood s.r.o.
Nationaal identificatienummer: 50720317
Postadres: Sládkovičova 594/3
Plaats: Lipany
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
Postcode: 082 71
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Karol Fábry
E-mail: fabry@tenderteam.sk
Telefoon: +421 517713873

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/18804

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: priemyselná výrobná činnosť

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu.

Referentienummer: 200619_ZRUS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42900000 Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu.

Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:

— doprava predmetu zákazky na miesto plnenia

— montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky,

— konfigurácia predmetu zákazky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky,

— protokolárne odovzdanie predmetu zákazky,

— zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa ohľadne obsluhy vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu,

— odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK041 Prešovský kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lipany, Sládkovičova 594/3, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím aspracovaním dreveného odpadu.

Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedenýv Prílohe č. 2 súťažných podkladov.

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:

— doprava predmetu zákazky na miesto plnenia

— montáž a inštalácia predmetu zákazky a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii a uvedenia do prevádzky,

— konfigurácia predmetu zákazky, odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky,

— protokolárne odovzdanie predmetu zákazky,

— zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa ohľadne obsluhy vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu,

— odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu zákazky.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Výskum a inovácie, Výzva - kód Výzvy:OPVaIMH/DP/2016/3.1.1-03, ITMS kód projektu:313031F896

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-128864
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Verejný obstarávateľ zrušil postup verejného obstarávania v súlade s § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu nedostatočnej úrovne hospodárskej súťaže, v záujme zachovania princípov zákona o verejnom obstarávaní, najmä princípu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými zdrojmi.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019