Leveringen - 293742-2019

25/06/2019    S120

Hongarije-Boedapest: Monitoren

2019/S 120-293742

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_79157614
Postadres: Igló utca 33–35.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1185
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kárpáti Zoltán
E-mail: zoltan.karpati@hungarocontrol.hu
Telefoon: +36 12934224
Fax: +36 12934036

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hungarocontrol.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

4K x 2K monitorok beszerzése

Referentienummer: EKR000052182019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195100 Monitoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Szerződés meghatározása: Adásvételi szerződés.

Tárgya: 6 db 4K x 2K méretű LCD monitor beszerzése légiforgalom irányítás számára és szimulációs célokra.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 63 200.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1185 Budapest, Igló utca 33-35

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ANS-III irányítói 4K x 2K monitorok beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Ajánlattevő feladata 6 db 4K x 2K méretű, LCD monitor legyártása, lepróbálása, csomagolása, leszállítása és az oktatás megtartása.

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásban teljesen azonos, 6 db terméket kell megajánlania, azaz nem lehetséges az igényelt mennyiséget két vagy több típusú, gyártmányú stb. termékkel lefedni.

Ajánlattevőnek a szállítandó berendezésekhez angol és/vagy magyar nyelvű üzembentartói és végfelhasználói kézikönyvet/leírást kell biztosítania.

A beszerzés tárgyát képező monitorok részletes paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Visszatükröződés mértéke / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Videobemenet (db, min. 1) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállás időtartama (a kötelező 24 hónap jótálláson felüli többletmegajánlás) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális fényerő / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Felvett teljesítmény készenléti (stand-by) állapotban (W) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kontraszt / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

2 db monitor az alapmennyiségre vonatkozóan az ajánlati felhívásban és dokumentumokban meghatározott paramétereknek megfelelően, melynek beszerzéséről az ajánlatkérő az eljárás eredményének kihirdetésével egyidejűleg ad tájékoztatást a rendelkezésre álló forrás mértékére tekintettel és annak megfelelően

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-061858
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

4K x 2K monitorok beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EIZO Technologies GmbH
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_41416101
Postadres: Bürgermeister-Seidl-Str. 8
Plaats: Wolfratshausen
NUTS-code: DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen
Postcode: 82515
Land: Duitsland
E-mail: peter.kundmann@eizo.com
Telefoon: +49 817134920
Fax: +49 8171349216
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 074.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Nyertes ajánlattevő adószáma: DE262851281

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő a jogsértés tudomásra jutásától számítódik. Amennyiben a kérelmező az ajánlatkérő döntését találja jogsértőnek, tíz nap határidőt ad a törvény. Azonban figyelni kell a végső határidőre is, ugyanis a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl már nem lehet kérelmet előterjeszteni. A fentiektől szűkebb határidőt állapít meg a törvény azokra az esetekre, amikor a felhívás, dokumentáció vagy ezek módosítása miatt kíván valaki eljárást kezdeményezni, mivel ekkor az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik nap a végső határidő.

Ajánlatkérő a Kbt. 19. §-ára tekintettel kívánja a Kbt. Második Része szerinti eljárást lefolytatni.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019