Leveringen - 293742-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Monitoren

2019/S 120-293742

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_79157614
Postadres: Igló utca 33–35.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1185
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kárpáti Zoltán
E-mail: zoltan.karpati@hungarocontrol.hu
Telefoon: +36 12934224
Fax: +36 12934036

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hungarocontrol.hu

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

4K x 2K monitorok beszerzése

Referentienummer: EKR000052182019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195100 Monitoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 63 200.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-061858

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

4K x 2K monitorok beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: EIZO Technologies GmbH
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_41416101
Postadres: Bürgermeister-Seidl-Str. 8
Plaats: Wolfratshausen
NUTS-code: DE216 Bad Tölz-Wolfratshausen
Postcode: 82515
Land: Duitsland
E-mail: peter.kundmann@eizo.com
Telefoon: +49 817134920
Fax: +49 8171349216
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 56 074.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 63 200.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019