Leveringen - 293747-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Heerenveen: Netwerkcomponenten

2019/S 120-293747

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Coöperatie Scholengroep Pompeblêd UA
Nationaal identificatienummer: 581835655
Postadres: Ds Kingweg 10
Plaats: Heerenveen
NUTS-code: NL
Postcode: 8446 KZ
Land: Nederland
Contactpersoon: Henk Schlingmann
E-mail: h.schlingmann@pompebled.nl
Telefoon: +31 513652376

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pompebled.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

EA WiFi netwerk oplossing

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32422000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het ontwerpen, leveren en plaatsen van een wifi-netwerk. Het gaat hierbij om access points, (en eventuele andere apparatuur voor een juiste werking), een managementomgeving (cloud-oplossing) en een Service Level Agreement (SLA), met de bijbehorende inrichting voor scholengroep Pompeblêd.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 400 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Een indicatie wordt gegeven in het prijzenblad.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Beste PKV kwaliteit / Weging: 70
Kwaliteitscriterium - Naam: Productpresentatie / Weging: 100
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 065-150712
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

EA WiFi netwerk oplossing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lantech bv
Nationaal identificatienummer: 31029604
Postadres: Neonweg 20
Plaats: Amersfoort
NUTS-code: NL
Postcode: 3812 RH
Land: Nederland
E-mail: sales@lantech.nl
Telefoon: +31 884637700

Internetadres: http://www.lantech.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord-Nederland
Postadres: Zaailand 102
Plaats: Leeuwarden
Postcode: 8911 BN
Land: Nederland
E-mail: informatiebalie.locatie.leeuwarden.rb-nnl@rechtspraak.nl

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019