Leveringen - 293748-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Rottenburg am Neckar: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 120-293748

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Stadt Rottenburg am Neckar
Marktplatz 18
Rottenburg am Neckar
72108
Duitsland
Contactpersoon: Hochbauamt Rottenburg am Neckar
Telefoon: +49 7472165375
E-mail: etienne.seif@rottenburg.de
Fax: +49 7472165385
NUTS-code: DE142

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rottenburg.de

Adres van het kopersprofiel: www.vergabe24.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Möbel HBS

Referentienummer: SROTT-2019-0002-65
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Möbel.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Schulmöbel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE142
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bauvorhaben: Neubau Hohenberg Grundschule 72108 Rottenburg am Neckar, Jahnstraße Anschrift des Auftraggebers: Stadt Rottenburg am Neckar Hochbauamt, Marktplatz 18, 72108 Rottenburg am Neckar, Tel. 07472/165-375 Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung Art und Umfang des Auftrags: Möbel Bestehend aus: Los 1 – Schulmöbel Tische & Zubehör 360 Tische – verschiedene Maße Stühle & Sofa 327 Vorwärts federnde Freischwinger – diverse Größen Drehstuhl Holz: 14 Stück

Hocker: 28 Stück 13

Wangenbänke Sitzelemente: 14 Stück

Polstermatten: 18 Stück

Schrank & Regalwand Klassenzimmerschrankwände: 12 Stück

Halbschrank für Schulranzen: 13 Stück

Kunststoffboxen H=7,5: 300 Stück

Papier und Bastelschrank: 1 Stück

Schulranzenschränke: 5 Stück

Besondere Einbauten Pylonen-Doppeltafel mit Zubehör: 13 Stück

Projektionsfläche für Wandmontage: 13 Stück

Medienschiene: 53 Stück

Untersuchungsliege: 1 Stück

Verbandsschrank: 1 Stück

Ausführungsfrist: 5.8.2019-31.8.2019

Submissionstermin: 20.2.2019, 10.30 Uhr

Submissionsort: Rathaus Rottenburg am Neckar, Marktplatz 20, 72108 Rottenburg am Neckar Neuer Sitzungssaal Nachprüfungsstelle: Regierungspräsidium Tübingen Vergabe-Nr. SROTT-2019-0002-65.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verwaltungsmöbel

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE142
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Bauvorhaben: Neubau Hohenberg Grundschule 72108 Rottenburg am Neckar, Jahnstraße Anschrift des Auftraggebers: Stadt Rottenburg am Neckar, Hochbauamt, Marktplatz 18, 72108 Rottenburg am Neckar, Tel. 07472/165-375 Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung Art und Umfang des Auftrags: Möbel Bestehend aus:

Los 2 – Verwaltungsmöbel Tische & Zubehör Tische: 35 Stück – diverse Größen Thekenelemente: 2 Stück

Rollcontainer: 19 Stück

Tisch rund: 3 Stück

Stühle & Sofa Vorwärts federnder Freischwinger mit Polsterbezug: 51 Stück

Stahlrohrstuhl: 142 Stück

Bürodrehstuhl: 2 Stück

Chaiselongue: 2 Stück

Schrank & Regalwand Regalschrank: 76 Stück – diverse Größen und Ausführungen Stahl-Lagerregal: 13 Stück

Ausführungsfrist: 5.8.2019-31.8.2019

Submissionstermin: 20.2.2019, 10.30 Uhr

Submissionsort: Rathaus Rottenburg am Neckar, Marktplatz 20, 72108 Rottenburg am Neckar Neuer Sitzungssaal Nachprüfungsstelle: Regierungspräsidium Tübingen Vergabe-Nr. SROTT-2019-0002-65.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 011-020978
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1.1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Schulmöbel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken Gmbh & Co. KG Marketing
Hochhäuser Straße 8
Tauberbischofsheim
97941
Duitsland
Telefoon: +49 934188544
E-mail: ausschreibung@vs-moebel.de
Fax: +49 934188278
NUTS-code: DE11D
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2.1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Verwaltungsmöbel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken Gmbh & Co. KG Marketing
Hochhäuser Straße 8
Tauberbischofsheim
97941
Duitsland
Telefoon: +49 934188544
E-mail: ausschreibung@vs-moebel.de
Fax: +49 934188278
NUTS-code: DE11D
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer Baden-Württemberg beim Regierungspräsidium Karlsruhe
Karlsruhe
76137
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019