Leveringen - 293749-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Nice: Niet-chemische medische gebruiksgoederen voor eenmalig gebruik en verbruiksartikelen voor hematologie

2019/S 120-293749

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CHU de Nice
260 600 705 000 40
4 avenue Reine Victoria, CS 91179
Nice Cedex 1
06003
Frankrijk
Contactpersoon: M. Charles Guepratte, directeur général
Telefoon: +33 492034684
E-mail: cell-cent-march@chu-nice.fr
Fax: +33 492034468
NUTS-code: FRL03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-publics.gouv.fr

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Établissement public de santé
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux stériles d'abord parenteral et de perfusion

Referentienummer: 2018-AO035-FDMS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de dispositifs médicaux stériles d'abord parenteral et de perfusion.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 46 658.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Cette consultation comporte 33 lots détaillés dans l'annexe 1 au DCE

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141000
33141240
33190000
33194000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
Voornaamste plaats van uitvoering:

CH Antibes, Cannes, Grasse, Nice et Long Séjour de Vallauris.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Cette consultation comporte 33 lots détaillés dans l'annexe 1 au DCE.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Critères techniques / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 219-501198
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 30
Benaming:

Fourniture de dispositifs médicaux stériles D'Abord parentéral et de perfusion

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 22
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 22
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cair LGL
1 allée des Chevreuils, parc tertiaire du Bois Dieu
Lissieu
69380
Frankrijk
E-mail: Commercial@cairlgl.fr
NUTS-code: FRK26

Internetadres: http://www.cairlgl.com/

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 658.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Premier avis d'attribution fait le 16.4.2019 pour les lots 1 à 29 et 31 à 33.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nice
18 avenue des Fleurs, CS 61039
Nice Cedex 1
06050
Frankrijk
Telefoon: +33 489978600
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr

Internetadres: http://nice.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Secrétariat général pour les affaires générales comité consultatif interrégional amiable des litiges
boulevard Franck Peytral
Marseille
13282
Frankrijk
Telefoon: +33 491156374
Fax: +33 491156190
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Nice
18 avenue des Fleurs, CS 61039
Nice Cedex 1
06050
Frankrijk
Telefoon: +33 489978600
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr

Internetadres: http://nice.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019