Leveringen - 293751-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Kaunas: Chirurgische instrumenten

2019/S 120-293751

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Nationaal identificatienummer: 135163499
Postadres: Eivenių g. 2
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT
Postcode: LT-50161
Land: Litouwen
Contactpersoon: Daiva Žvirblytė
E-mail: daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt
Telefoon: +370 37326297

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kaunoklinikos.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vienkartinių instrumentų rinkiniai bariatrinei chirurgijai

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33169000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vienkartinių instrumentų rinkiniai bariatrinei chirurgijai

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33169000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vienkartinių instrumentų rinkiniai bariatrinei chirurgijai (su daugkartiniam naudojimui skirtais komponentais)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33169000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 088-210494

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Vienkartinių instrumentų rinkiniai bariatrinei chirurgijai

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019