Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 293751-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Kaunas: Chirurgische instrumenten

2019/S 120-293751

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
Nationaal identificatienummer: 135163499
Postadres: Eivenių g. 2
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT
Postcode: LT-50161
Land: Litouwen
Contactpersoon: Daiva Žvirblytė
E-mail: daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt
Telefoon: +370 37326297

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kaunoklinikos.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vienkartinių instrumentų rinkiniai bariatrinei chirurgijai

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33169000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vienkartinių instrumentų rinkiniai bariatrinei chirurgijai

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33169000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Vienkartinių instrumentų rinkiniai bariatrinei chirurgijai (su daugkartiniam naudojimui skirtais komponentais)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33169000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 088-210494

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1,2
Benaming:

Vienkartinių instrumentų rinkiniai bariatrinei chirurgijai

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019