Leveringen - 293753-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Wageningen: Software en informatiesystemen

2019/S 120-293753

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wageningen University & Research
09215846
Postbus 59
Wageningen
6700 AB
Nederland
Contactpersoon: Michiel van Otterloo
Telefoon: +31 317482243
E-mail: michiel.vanotterloo@wur.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wur.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=96631

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderwijs en Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Student Informatie Systeem (SIS)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze openbare Europese aanbesteding heeft tot doel het sluiten van een overeenkomst met 1 leverancier ten behoeve van de implementatie, onderhoud en support van een 'Student Informatie Systeem (SIS)'. De doelstellingen van het project zijn: implementatie van een standaard SIS zodat het onderwijs van de WUR op het gebied van aanmelden, toelaten, inschrijvingen en studievolgen goed ondersteund kan blijven invulling geven aan efficiënte gestandaardiseerde processen om het onderwijs te ondersteunen.

Het beoogde resultaat is een situatie waarin alle onderwijslogistieke processen op het gebied van inschrijvingen en studievolgen, op een goede manier worden ondersteund door het SIS.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 200 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Deze openbare Europese aanbesteding heeft tot doel het sluiten van een overeenkomst met 1 leverancier ten behoeve van de implementatie, onderhoud en support van een 'Student Informatie Systeem (SIS)'. De doelstellingen van het project zijn: implementatie van een standaard SIS zodat het onderwijs van de WUR op het gebied van aanmelden, toelaten, inschrijvingen en studievolgen goed ondersteund kan blijven invulling geven aan efficiënte gestandaardiseerde processen om het onderwijs te ondersteunen.

Het beoogde resultaat is een situatie waarin alle onderwijslogistieke processen op het gebied van inschrijvingen en studievolgen, op een goede manier worden ondersteund door het SIS.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Gebruiksvriendelijkheidstest / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Roadmap / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Plan van Aanpak / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prestatie / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Acceptatie / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Partnership / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Demonstratie / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Aansluiting op waarden / Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 129-293643
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
CACI bv
Amsterdam
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 059 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Gelderland
Arnhem
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019