Leveringen - 293755-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Linköping: Druk- en grafische uitrusting

2019/S 120-293755

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Linköpings universitet, Upphandlingsenheten
202100-3096
Linköping
581 83
Zweden
Contactpersoon: Linda Henriksson
E-mail: linda.a.henriksson@liu.se
NUTS-code: SE123

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.liu.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Produktionsmaskin för digitaltryck

Referentienummer: LiU-2019-01305
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42962000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

LiU har behov av en produktionsutrustning för digitaltryck av broschyrer och bokproduktion enligt print-on-demand. Utrustningen kan som äldst vara från år 2015 och ha gått åtta (8) miljoner tryck. Beräknad årsvolym för dessa produkter är ca 6 000 000 tryck med toppar på 200 000 tryck per vecka. För att säkerställa säkerhet och kvalitet i arbetet ska leverantören ta ett totalansvar för produktionsmaskinens funktion under minst fem (5) år i form av fullserviceavtal.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 756 800.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
42962200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LiU har behov av en produktionsutrustning för digitaltryck av broschyrer och bokproduktion enligt print-on-demand. Utrustningen kan som äldst vara från år 2015 och ha gått åtta (8) miljoner tryck. Beräknad årsvolym för dessa produkter är ca 6 000 000 tryck med toppar på 200 000 tryck per vecka. För att säkerställa säkerhet och kvalitet i arbetet ska leverantören ta ett totalansvar för produktionsmaskinens funktion under minst fem (5) år i form av fullserviceavtal.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 077-182878
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Xerox Sverige AB
556052-5171
Box 1074
Kista
164 25
Zweden
E-mail: carmen.schirling@xerox.com
NUTS-code: SE11

Internetadres: http://www.xerox.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 756 800.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Linköping
Linköping
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019