Leveringen - 293760-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Leeds: Elektrische huishoudelijke apparaten

2019/S 120-293760

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministry of Justice
5 Wellington Place
Leeds
SW1H 9AJ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Belinda Aleagha
Telefoon: +44 7970365081
E-mail: belinda.aleagha@justice.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply of Domestic Electrical Appliances and In Cell Kettles

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39710000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply of domestic electrical appliances and in cell kettles.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 4 304 412.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Domestic Electrical Appliances

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of domestic electrical appliances.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Assurance of supply / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistics and delivery / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality management / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service levels / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Regulatory / Weging: Pass/Fail
Kwaliteitscriterium - Naam: Environmental considerations / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Tender submission compliance / Weging: Pass/Fail
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

In Cell Kettles

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Supply of in cell kettles.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Assurance of supply / Weging: 30 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Logistics and delivery / Weging: 25 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Quality management / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Service Levels / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Regulatory / Weging: Pass/Fail
Kwaliteitscriterium - Naam: Environmental considerations / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Tender submission compliance / Weging: Pass/Fail
Kwaliteitscriterium - Naam: Contingency / Weging: Pass/Fail
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Supply of Domestic Electrical Appliances

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stearn Electric Company Ltd
Newbury
RG14 5TN
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 844 413.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Supply of In Cell Kettles

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pik-A-Pak Electrical
Ipswich
IP3 9RR
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 460 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ministry of Justice
5 Wellington Place
LS1 4AP
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019