Leveringen - 293768-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Verwarming van bloed en vloeistoffen

2019/S 120-293768

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CPP LLP (acting on behalf of Supply Chain Coordination Ltd)
Skipton House, 80 London Road
London
SE1 6LH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Michael Hofman
Telefoon: +44 7970520874
E-mail: michael.hofman@supplychain.nhs.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.supplychain.nhs.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Patient Temperature Management

Referentienummer: NHS Supply Chain Project Reference 0006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33186200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Framework Agreement is for the supply of patient temperature management and associated products including patient warming, patient cooling and temperature sensors.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 60 000 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Forced Air Patient Warming Blankets

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33186200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Forced air patient warming blankets.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Blood and Fluid Warming Equipment and Consumables

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33186200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Blood and fluid warming equipment and consumables.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Patient Temperature Management Equipment

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33186200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Patient temperature management equipment.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Patient Temperature Management Consumables

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33186200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Patient temperature management consumables.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Temperature Sensors

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33186200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Temperature sensors.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 036-080494
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FAG 16900
Perceel nr.: 1
Benaming:

Lot 1: Forced Air Patient Warming Blankets

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 21
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
3M United Kingdom PLC
Loughborough
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aquilant Ltd
Basingstoke
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Central Medical Supplies Ltd
Leek
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GBUK Ltd
Selby
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Healthcare 21 (UK) Ltd
Leeds
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmed UK Ltd (formerly Neurotechnics Ltd)
Banbury
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Smiths Medical International Ltd
Ashford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FAG 16900
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2: Blood and Fluid Warming Equipment and Consumables

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 21
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
3M United Kingdom PLC
Loughborough
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Central Medical Supplies Ltd
Leek
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eden Medical (UK) Ltd
Loanhead
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Smiths Medical International Ltd
Ashford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FAG 16900
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3: Patient Temperature Management Equipment

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 21
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bard Ltd
Crawley
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cantel (UK) Ltd
Shoeburyness
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Central Medical Supplies Ltd
Leek
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Delta Surgical Ltd
Newcastle-under-Lyme
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eden Medical (UK) Ltd
Loanhead
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Inspiration Healthcare Ltd
Leicester
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novus med Ltd
Halifax
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pharmed UK Ltd (formerly Neurotechnics Ltd)
Banbury
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
QED Scientific Ltd
High Peak
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stryker UK Ltd
Newbury
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FAG 16900
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4: Patient Temperature Management Consumables

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 21
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
3M United Kingdom PLC
Loughborough
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Abena UK Ltd
Coventry
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Aquilant Ltd
Basingstoke
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Armstrong Medical Ltd
Coleraine
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bard Ltd
Crawley
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Central Medical Supplies Ltd
Leek
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Crest Medical Ltd
Warrington
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Draeger Medical UK Ltd
Hemel Hempstead
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Eden Medical (UK) Ltd
Loanhead
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Fenton Pharmaceuticals Ltd
London
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mölnlycke Health Care Ltd
Milton Keynes
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Novus Med Ltd
Halifax
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Orvec International Ltd
Hull
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Reliance Medical Ltd
Stoke-on-Trent
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SISK Healthcare UK Ltd T/A Cardiac Services
Macclesfield
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: FAG 16900
Perceel nr.: 5
Benaming:

Lot 5: Temperature Sensors

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 27
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 21
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 27
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
3M United Kingdom PLC
Loughborough
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Delta Surgical Ltd
Newcastle-under-Lyme
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Healthcare 21 (UK) Ltd
Leeds
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Ivor Shaw Ltd t/a Pennine Healthcare
Derby
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Proact Medical Ltd
Corby
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Smiths Medical International Ltd
Ashford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stryker UK Ltd
Newbury
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vyaire Medical Products Ltd
Basingstoke
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12 000 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
NHS Supply Chain: Sterile Intervention Equipment and Associated Consumables Provided by Collaborative Procurement Partnership LLP
C/O 2150 Century Way, Thorpe Park
Leeds
LS15 8ZB
Verenigd Koninkrijk

Internetadres: www.supplychain.nhs.uk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
NHS Supply Chain: Sterile Intervention Equipment and Associated Consumables Provided by Collaborative Procurement Partnership LLP
2150 Century Way, Thorpe Park
Leeds
LS15 8ZB
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 7970520874
E-mail: michael.hofman@supplychain.nhs.uk

Internetadres: www.supplychain.nhs.uk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019