Leveringen - 293770-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Sopron: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit

2019/S 120-293770

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EKRSZ_90866186
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Hongarije
Contactpersoon: Menyhártné Bindes Viola
Telefoon: +36 99577607
E-mail: vbindes@gysev.hu
Fax: +36 99577681
NUTS-code: HU221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gysev.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.gysev.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Vasúti közlekedési tevékenység

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Microsoft Office irodai programcsomag beszerzése

Referentienummer: EKR000261452019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48300000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ajánlatkérő részére 200 db +30 % opció mennyiségben 24 hónap időtartamra MS Office 2019 Home and Business Hungarian EuroZone Medialess szoftvercsomag beszerzése a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki leírás szerint.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 47 029.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU221
Voornaamste plaats van uitvoering:

GYSEV Zrt., 9400 Sopron, Mátyás király u. 19.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ajánlatkérő részére 200 db +30 % opció mennyiségben 24 hónap időtartamra MS Office 2019 Home and Business Hungarian EuroZone Medialess szoftvercsomag beszerzése a közbeszerzési dokumentumban meghatározott műszaki leírás szerint. Ajánlatkérő a Microsoft Office programcsomagokat - szerződés időbeli hatálya alatt - döntése szerint ütemezve, részletekben hívhatja le.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra utal, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, továbbá szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásokra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűség bizonyítása megfelelőségi követelményekben meghatározottak alapján (adásvételi szerződés 1.sz. melléklet) ajánlattevő feladata.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén jelen felhívás II.2.4) pontjában megjelölt 200 db Microsoft Office irodai programcsomag mennyiségre vállal lehívási kötelezettséget. Opciós mennyiség 60 db. A lehívások (eseti megrendelések) szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-177417
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Microsoft Office irodai programcsomag beszerzése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 6
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Szintézis Informatikai Zrt.
EKRSZ_22921202
Tihanyi Árpád út 2.
Győr
9023
Hongarije
Telefoon: +36 96502211
E-mail: kozbeszerzes@szintezis.hu
Fax: +36 96318658
NUTS-code: HU221
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 029.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

44/2015.(XI.2) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

— Nyertes ajánlattevő adószáma: 12890341-2-08

— Ajánlattevők neve, adószáma:

1. Ajánlattevő neve: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 6723 Szeged, Szakolcai utca 7.

Adószáma:24909707-2-06

2. Ajánlattevő neve: Alienline Kft.

Székhelye: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 47.

Adószáma:13470458-2-06

3. Ajánlattevő neve: PROCOMP Számitástechnikai és Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Bozsoki út 3.

Adószáma:10217472-2-20

4. Ajánlattevő neve: PC Trade Systems Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/a

Adószáma:12937303-2-42

5.Ajánlattevő neve: Woss Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 98.

Adószáma:12021927-2-42

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019