Leveringen - 293777-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Bastia: Software en informatiesystemen

2019/S 120-293777

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
IGESA
Caserne St Joseph
Bastia
20293
Frankrijk
Telefoon: +33 495552978
E-mail: pbruschini@igesa.fr
NUTS-code: FR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.klekoon.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.klekoon.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Activités sociales

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et mise en œuvre d'une solution digitale pour l'accompagnement des clients de l'IGESA avant et pendant leur séjour

Referentienummer: 180003100-00-000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et mise en œuvre d'une solution digitale pour l'accompagnement des clients de l'IGESA avant et pendant leur séjour.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
72500000
72267000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et mise en œuvre d'une solution digitale pour l'accompagnement des clients de l'IGESA avant et pendant leur séjour.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 249-575500
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 180003100-00-000
Benaming:

Fourniture et mise en œuvre d'une solution digitale pour l'accompagnement des clients de l'IGESA avant et pendant leur séjour

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal
Tribunal
Bastia
20200
Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
IGESA
Caserne Saint-Joseph
Bastia
20293
Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019