Leveringen - 293780-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Spanje-Madrid: Farmaceutische producten

2019/S 120-293780

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Madrileño de Salud — Hospital Universitario 12 de Octubre
Postadres: Avenida de Córdoba, s/n
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300
Postcode: 28041
Land: Spanje
E-mail: ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org
Telefoon: +34 913908913/8825
Fax: +34 913908181

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.madrid.org/contratospublicos

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

PNSP 2018-3-29 — Suministro de medicamentos exclusivos de la firma «Eisai Farmacéutica, S. A.» para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario 12 de Octubre

Referentienummer: 2018-3-29
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

PNSP 2018-3-29 — Suministro de medicamentos exclusivos de la firma «Eisai Farmacéutica, S. A.» para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario 12 de Octubre.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 148 397.70 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lenvima 4 mg, cápsulas duras, 30 cápsulas

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PNSP 2018-3-29 — Suministro de medicamentos exclusivos de la firma «Eisai Farmacéutica, S. A.» para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario 12 de Octubre.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ver pliegos.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lenvima 10 mg, cápsulas duras, 30 cápsulas

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

PNSP 2018-3-29 — Suministro de medicamentos exclusivos de la firma «Eisai Farmacéutica, S. A.» para el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario 12 de Octubre.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ver pliegos.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Lenvima 4 mg, cápsulas duras, 30 cápsulas

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eisai Farmacéutica, S. A.
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 148 397.70 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ver pliegos.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Servicio Madrileño de Salud — Hospital Universitario 12 de Octubre
Postadres: Avenida de Córdoba, s/n
Plaats: Madrid
Postcode: 28041
Land: Spanje
Telefoon: +34 913908913/8552
Fax: +34 913908181
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hospital Universitario 12 de Octubre
Postadres: Avenida de Córdoba, s/n
Plaats: Madrid
Postcode: 28041
Land: Spanje
Telefoon: +34 913908591/8552
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019