Leveringen - 293781-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Uppsala: Medische hulpmiddelen

2019/S 120-293781

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Uppsala kommun Kommunledningskontoret
212000-3005
Uppsala
753 75
Zweden
Contactpersoon: Thomas Friman
E-mail: Thomas.Friman@uppsala.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.uppsala.se/

I.1)Naam en adressen
Enköpings kommun
212000-0282
Kungsgatan 42
Enköping
745 36
Zweden
Contactpersoon: Anonymous Enkoping
E-mail: anonymous_enkoping@primona.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://enkoping.se/

I.1)Naam en adressen
Heby kommun
212000-2049
Tingsgatan 11
Heby
744 32
Zweden
Contactpersoon: Anonymous Heby
E-mail: anonymous_heby@primona.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://heby.se/

I.1)Naam en adressen
Håbo kommun
212000-0241
Centrumleden 1
Bålsta
746 80
Zweden
Contactpersoon: Anonymous Håbo
E-mail: anonymous_habo@primona.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.habo.se/

I.1)Naam en adressen
Knivsta kommun
212000-3013
Centralvägen 18
Knivsta
741 75
Zweden
Contactpersoon: Anonymous Knivsta
E-mail: anonymous_knivsta@primona.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.knivsta.se/

I.1)Naam en adressen
Tierps kommun
212000-0266
Centralgatan 7
Tierp
815 38
Zweden
Contactpersoon: Anonymous Tierp
E-mail: anonymous_tierp@primona.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tierp.se/

I.1)Naam en adressen
Östhammars kommun
212000-0290
Stångörsgatan 10
Östhammar
742 31
Zweden
Contactpersoon: Anonym Östhammar
E-mail: anonymous_osthammar@osthammar.se
NUTS-code: SE121

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.osthammar.se/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ståhjälpmedel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ståhjälpmedel inom följande områden - Stårullstol, tippbräda, ståstöd och eldrivna rullstolar med vertikal sits.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 17 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ståhjälpmedel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196000
33196100
33196200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE121
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ståhjälpmedel inom följande områden - Stårullstol, tippbräda, ståstöd och eldrivna rullstolar med vertikal sits.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-156463
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Ståhjälpmedel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Etac Sverige AB
556203-2879
Box 203
Anderstorp
3324
Zweden
E-mail: linus.strom@etac.com
NUTS-code: SE121

Internetadres: www.etac.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Ståhjälpmedel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sunrise Medical AB
556300-4810
Neongatan 5
Göteborg
431 53
Zweden
E-mail: malin.simonsson@sunrisemedical.se
NUTS-code: SE121

Internetadres: www.sunrisemedical.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Ståhjälpmedel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Permobil Aktiebolag
556113-3496
Jan Stenbecks torg 17
Kista
164 40
Zweden
E-mail: sebastian.ottestam@permobil.com
NUTS-code: SE121

Internetadres: www.permobil.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Ståhjälpmedel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Anatomic Sitt i Norrköping Aktiebolag
556411-7348
Box 6137
Norrköping
600 06
Zweden
E-mail: monica@anatomicsitt.com
NUTS-code: SE121

Internetadres: www.anatomicsitt.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 17 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Uppsala
Kungsgatan 49
Uppsala
753 21
Zweden
Telefoon: +46 184316300
E-mail: forvaltningsratteniuppsala@dom.se
Fax: +46 18100034

Internetadres: www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019