Leveringen - 293784-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Saint-Laurent-du-Var: Stadsmeubilair

2019/S 120-293784

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ville de Saint-Laurent-du-Var
222 esplanade du Levant, BP 125
Saint-Laurent-du-Var
06706
Frankrijk
Telefoon: +33 492124242
E-mail: commande.publique@saintlaurentduvar.fr
NUTS-code: FRL03

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.saintlaurentduvar.fr/

Adres van het kopersprofiel: https://www.marches-securises.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fourniture et livraison de mobilier urbain pour le territoire communal de la Ville de Saint-Laurent-du-Var

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture et livraison de mobilier urbain pour le territoire communal de la Ville de Saint-Laurent-du-Var.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 99 179.00 EUR / Hoogste offerte: 112 750.00 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL03
Voornaamste plaats van uitvoering:

Territoire communal de la Ville de Saint-Laurent-du-Var.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture et livraison de mobilier urbain pour le territoire communal de la Ville de Saint-Laurent-du-Var.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique de l'offre / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

La consultation donnera lieu à un accord-cadre mono attributaire à bons de commande, sans minimum ni maximum. Le montant maximum prévisionnel annuel (montant donné à titre indicatif et non contractuel) est estimé à 150 000 EUR HT.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 044-099996
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019009
Benaming:

Fourniture et livraison de mobilier urbain pour le territoire communal de la Ville de Saint-Laurent-du-Var

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
24/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Declic (lorevad)
6 rue du Golf
Merignac
33701
Frankrijk
NUTS-code: FRI12
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
Laagste offerte: 99 179.00 EUR / Hoogste offerte: 112 750.00 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Le marché a été signé le 18.6.2019

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Nice
33 boulevard Franck-Pilatte, BP 4179
Nice Cedex 4
06359
Frankrijk
Telefoon: +33 492041313
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr

Internetadres: http://www.ta-nice.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges (CCIRAL)
Préfecture de région Provence Alpes Côte d'Azur, secrétariat général pour les affaires régionales, 22 bd Paul Peytral
Marseille Cedex 20
13282
Frankrijk
Telefoon: +33 491156374
E-mail: marie-josee.murru@paca.pref.gouv.fr

Internetadres: http://www.paca.pref.gouv.fr

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Nice
33 boulevard Franck Pilatte, BP 4179
Nice Cedex 4
06359
Frankrijk
Telefoon: +33 492041313
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr

Internetadres: http://www.ta-nice.juradm.fr

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019