Leveringen - 293785-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Linköping: Diverse reinigingsmachines

2019/S 120-293785

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Region Östergötland
232100-0040
CVU Upphandling
Linköping
581 85
Zweden
Contactpersoon: Per Sandstedt
E-mail: per.sandstedt@visera.se
NUTS-code: SE123

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regionostergotland.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Städ- och förbrukningsmaterial samt städmaskiner

Referentienummer: UC-2018-144
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42995000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.

Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att Region Östergötland eftersöker en leverantör som ska att ha kapacitet att leverera inom samtliga produktområden och därmed ha ett helhetsansvar för leveransen. Region Östergötland vill genom att ha en leverantör ha nytta och hitta synergieffekter mellan de olika produktområdena.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 419 688.00 SEK / Hoogste offerte: 9 240 870.00 SEK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39224300
39713400
39713410
39800000
39830000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE123
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Helt eller delat anbud

Anbud ska lämnas på hela uppdraget/omfattningen.

Anledningen till att upphandlingen inte har delats upp i separata anbudsområden är att Region Östergötland eftersöker en leverantör som ska att ha kapacitet att leverera inom samtliga produktområden och därmed ha ett helhetsansvar för leveransen. Region Östergötland vill genom att ha en leverantör ha nytta och hitta synergieffekter mellan de olika produktområdena.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 206-469562
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cleanhouse städmaterial & hygien in scandinavia ab
556893-7329
c/o Zaos, Gamla Kyrkvägen 20
Segeltorp
141 71
Zweden
E-mail: ragnar@cleanhouse.nu
NUTS-code: SE110
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 419 688.00 SEK / Hoogste offerte: 9 240 870.00 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Linköping
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019