Leveringen - 293793-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Duitsland-Bochum: Microscopen

2019/S 120-293793

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstr. 150
Bochum
44801
Duitsland
E-mail: beschaffung@uv.rub.de
NUTS-code: DEA51

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rub.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Lieferung eines Transmissionselektronenmikroskops

Referentienummer: GG/4/2019/520041721
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38510000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung eines 200 kV TEM.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 849 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA51
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ruhr-Universität Bochum

Universitätsstr. 150

44801 Bochum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lieferung eines 200 kV TEM.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

TEM-Geräte mir der benötigten max. Beschleunigungsspannung von 200 kV werden mit der zwingend notwendigen LaB6-Kathode, einem Floureszenzschirm und einem Dichtungssystem mit doppeltem O-Ring nur von der Jeol GmbH angeboten. Das Dichtsystem sorgt für einen sicheren Betrieb des Vakuumsystems und verhindert Einbrüche des Vakuums. Eine max. Spannung von 200 kV ist zwingend erforderlich, damit auch metallische Proben mit größerer Dichte zu durchstrahlen sind. Zur direkten Beobachtung der TEM-Probe durch den Operator, muss das Gerät über einen Floureszenzschirm verfügen. Aus den genannten Gründen kommt nur das von der Firma Jeol GmbH angebotene Gerät in Frage. Die Firma Jeol GmbH vertreibt das Gerät ausschließlich selbst und nicht über Vertriebspartner.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: GG/4/2019/520041721
Benaming:

Transmissionselektronenmikroskop

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jeol Germany GmbH
Gute Änger 30
Freising
85356
Duitsland
NUTS-code: DE21B
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 849 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 849 898.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Bekanntmachungs-ID: CXPNYH7Y2T0

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstr. 150
Bochum
44801
Duitsland
E-mail: beschaffung@uv.rub.de

Internetadres: www.rub.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstr. 150
Bochum
44801
Duitsland
E-mail: beschaffung@uv.rub.de

Internetadres: www.rub.de

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Ruhr-Universität Bochum
Universitätsstr. 150
Bochum
44801
Duitsland
E-mail: beschaffung@uv.rub.de

Internetadres: www.rub.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019