Leveringen - 293796-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Clips, hechtdraad, ligatuur

2019/S 120-293796

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
000288366
Garncarska 11
Kraków
31-115
Polen
Contactpersoon: Monika Tokarczyk
Telefoon: +48 126348282
E-mail: z5zampub@cyfronet.pl
Fax: +48 124231565
NUTS-code: PL213

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.onkologia.krakow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: instytut badawczy
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa nici i szwów chirurgicznych

Referentienummer: ZP-271-26/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33141120
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa nici i szwów chirurgicznych zgodnie z opisem załącznika nr 1a do specyfikacji oraz ogłoszeniu o zamówieniu

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 345 987.65 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szew monofilamentowy wchłanialny

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szew monofilamentowy wchłanialny zgodnie z opisem załącznika nr 1a.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szew jedwabny pleciony

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szew jedwabny pleciony zgodnie z opisem załącznika nr 1a.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny zgodnie z opisem załącznika nr 1a.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Niewchłanialny powlekany szew polibutestrowy

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Niewchłanialny powlekany szew polibutestrowy zgodnie z opisem załącznika nr 1a.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nić poliamidowa, sterylna, niewchłanialna

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nić poliamidowa, sterylna, niewchłanialna zgodnie z opisem załącznika nr 1a.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nić polipropylenowa, sterylna, niewchłanialna; szew syntetyczny typu prolene

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nić polipropylenowa, sterylna, niewchłanialna; szew syntetyczny typu prolene zgodnie z opisem załącznika nr 1a.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Taśma typu Parenchyma wchłanialna, szew odbarczający typu Ventrofil

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Taśma typu Parenchyma wchłanialna, szew odbarczający typu Ventrofil zgodnie z opisem załącznika nr 1a.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny zgodnie z opisem załącznika nr 1a.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Nić polipropylenowa z dodatkiem glikolu polietylenowego

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33141120
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL213
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magazyn Apteki w siedzibie Zamawiającego, ul. Garncarska 11, Kraków

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Nić polipropylenowa z dodatkiem glikolu polietylenowego zgodnie z opisem załącznika nr 1a.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 062-143339
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Szew monofilamentowy wchłanialny

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polen
Telefoon: +48 223122151
E-mail: rs.wawtenders@medtronic.com
Fax: +48 224656917
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 103 267.20 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 93 916.81 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Szew jedwabny pleciony

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 17
Bełchatów
97-400
Polen
Telefoon: +48 446329411
E-mail: marketing@yavo.com.pl
Fax: +48 446324917
NUTS-code: PL712
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 61 462.80 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 62 400.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Szew syntetyczny, pleciony, wchłanialny

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 17
Bełchatów
97-400
Polen
Telefoon: +48 446329411
E-mail: marketing@yavo.com.pl
Fax: +48 632417
NUTS-code: PL712
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 146 207.36 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 136 698.56 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Niewchłanialny powlekany szew polibutestrowy

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polen
Telefoon: +48 223122151
E-mail: rs.wawtenders@medtronic.com
Fax: +48 224656917
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 292.80 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 292.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Nić poliamidowa, sterylna, niewchłanialna

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Pod Borem 18
Zabrze
41-808
Polen
Telefoon: +48 323760742
E-mail: zarys@zarys.com.pl
Fax: +48 323760764
NUTS-code: PL229
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 846.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 139.60 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Nić polipropylenowa, sterylna, niewchłanialna; szew syntetyczny typu prolene

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 17
Bełchatów
97-400
Polen
Telefoon: +48 446329411
E-mail: marketing@yavo.com.pl
Fax: +48 446324917
NUTS-code: PL712
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 490.92 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 490.92 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 7
Benaming:

Taśma typu Parenchyma wchłanialna, szew odbarczający typu Ventrofil

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 8
Benaming:

Szew syntetyczny, monofilamentowy, wchłanialny

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 17
Bełchatów
97-400
Polen
Telefoon: +48 446329411
E-mail: marketing@yavo.com.pl
Fax: +48 446324917
NUTS-code: PL712
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 10 750.80 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 519.80 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 9
Benaming:

Nić polipropylenowa z dodatkiem glikolu polietylenowego

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o.
ul. Bawełniana 17
Bełchatów
97-400
Polen
Telefoon: +48 446329411
E-mail: marketing@yavo.com.pl
Fax: +48 446324917
NUTS-code: PL712
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 152.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 528.96 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołania wnosi się do Prezesa KIO w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie określonej w art. 180 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019