Leveringen - 293814-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Krakau: Desktop computers

2019/S 120-293814

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Postadres: al. Mickiewicza 30
Plaats: Kraków
NUTS-code: PL213
Postcode: 30-059
Land: Polen
Contactpersoon: Joanna Kraińska
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Telefoon: +48 126173595
Fax: +48 126173363

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.agh.edu.pl

Adres van het kopersprofiel: www.agh.edu.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Uczelnia Publiczna
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa 30 kpl. komputerów dla Pracowni Komputerowej - KC-zp.272-238/19

Referentienummer: KC-zp.272-238/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30213300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa 30 kpl. komputerów dla Pracowni Komputerowej - KC-zp.272-238/19, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 111 120.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

AGH

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa 30 kpl. komputerów dla Pracowni Komputerowej - KC-zp.272-238/19, opis przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 3.1. SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin realizacji / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Uzasadnienie prawne:

Art. 43 ust. 2b pkt. 2)

Zamawiający może wyznaczyć krótszy termin składania ofert niż termin określony w art. 43 ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne:

Z przyczyn organizacyjnych zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia.

Zamawiający potrzebuje pozyskać nowy sprzęt do ostatniego dnia bieżącego semestru tj. do 14.6.2019 r. Brak sprzętu do tego terminu ograniczy możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 072-169714
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: KC-zp.272-238/19
Benaming:

Dostawa 30 kpl. komputerów dla Pracowni Komputerowej - KC-zp.272-238/19

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 8
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Parser Sp. z o. o.
Postadres: ul. Szlenkierów 1/33
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL
Postcode: 01-181
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 127 800.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 111 120.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224584740
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom,jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Dział VI, art. 179 - art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224584740
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019