Leveringen - 293816-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Veldbedden

2019/S 120-293816

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
ul. Saperska 1
Olsztyn
10-073
Polen
Contactpersoon: Sebastian Michalik
Telefoon: +48 261321600
E-mail: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Fax: +48 261321689
NUTS-code: PL622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rziolsztyn.wp.mil.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: jednostka organizacyjna MON
I.5)Hoofdactiviteit
Defensie

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa sprzętu polowego – łóżek, stołów i taboretów – postępowanie nr 18/D

Referentienummer: 18/D
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39522520
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

• łóżko polowe składane metalowe, w ilości 600 szt.;

• stół polowy kwadratowy, składany z metalową podstawą, w ilości 250 szt.;

• taboret polowy składany z metalową podstawą w ilości 730 szt.;

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

• łóżko polowe składane metalowe: Bemowo Piskie, Białystok,

• stół polowy kwadratowy, składany z metalową podstawą: Bemowo Piskie, Białystok,

• Taboret polowy z metalową podstawą: Bemowo Piskie, Białystok.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 36 – maksimum 60 miesięcy;

4. Okres rękojmi: w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada również za wady fizyczne sprzętu/ towaru z tytułu rękojmi;

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:

— minimum 45 dni od dnia podpisania umowy,

— maksimum 60 dni od dnia podpisania umowy.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 286 750.00 PLN / Hoogste offerte: 341 470.00 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39121200
39113200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL62
NUTS-code: PL84
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bemowo Piskie, Białystok.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

• łóżko polowe składane metalowe, w ilości 600 szt.; leżysko materaca wykonane z tkaniny poliestrowej PCV impregnowanej – w kolorze khaki. Wewnętrzna część materaca wypełniona pianką poliureatanową o grubości min. 20 mm. Dolne pokrycie leżyska wykonane z tkaniny poliestrowej koloru czarnego. Wysokość rozłożonego łóżka 28-32 cm.

• stół polowy kwadratowy, składany z metalową podstawą, w ilości 250 szt.; blat stołu wykonany z płyty HPL w kolorze brązowym o wymiarach 800 x 800 mm o grubości 5-6 mm z zaokrąglonymi narożnikami. Wysokość rozstawionego stołu 700-710 mm.

• taboret polowy składany z metalową podstawą w ilości 730 szt.; siedzisko taboretu ma być wykonane z tkaniny brezentowej w kolorze khaki, wodoodpornej i przeciwgnilnej, odpornej na rozrywanie o wymiarach 270 x 670 mm, brzegi siedziska muszą być obszyte taśmą koloru khaki zachodzącą z góry i dołu od 15 do 20 mm na siedzisko. Wysokość rozstawionego taboretu 450-550 mm.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

• łóżko polowe składane metalowe

— 24 WOG Giżycko, SOI Bemowo Piskie - ul. Kętrzyńskiego 1, budynek nr 29 – 500 szt.,

— 25 WOG Białystok, SOI w Białymstoku - ul. Kawaleryjska 70, budynek nr 122 – 100 szt.

• stół polowy kwadratowy, składany z metalową podstawą

— 24 WOG Giżycko, SOI Bemowo Piskie - ul. Kętrzyńskiego 1, budynek nr 29 – 200 szt.,

— 25 WOG Białystok, SOI w Białymstoku - ul. Kawaleryjska 70, budynek nr 122 – 50 szt.

• Taboret polowy z metalową podstawą

— 24 WOG Giżycko, SOI Bemowo Piskie - ul. Kętrzyńskiego 1, budynek nr 29 – 500 szt.,

— 25 WOG Białystok, SOI w Białymstoku - ul. Kawaleryjska 70, budynek nr 122 – 230 szt.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 36 – maksimum 60 miesięcy;

4. Okres rękojmi: w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca odpowiada również za wady fizyczne sprzętu/ towaru z tytułu rękojmi;

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:

— minimum 45 dni od dnia podpisania umowy,

— maksimum 60 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin wykonania zamówienia / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji / Weging: 30
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 030-066656
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa sprzętu polowego – łóżek, stołów i taboretów – postępowanie nr 18/D

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Z.P. TRUCK-CAMPER Urbaniak Robert
ul. J. Słowackiego 10
Wieluń
98-300
Polen
NUTS-code: PL71
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 310 498.37 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 286 750.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni od dnia od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przekazane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej Zamawiającego,

Wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo

Elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jaki i skutki dla jego zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust.4 ustawy Pzp.

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8, nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019