Leveringen - 293821-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: Meubelen (m.i.v. kantoormeubelen), inrichtingsartikelen, huishoudelijke apparaten (uitgez. verlichting) en schoonmaakproducten

2019/S 120-293821

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
KL-Kuntahankinnat Oy
2159215-6
Toinen linja 14
Helsinki
00530
Finland
Contactpersoon: Antti Tuukkanen
Telefoon: +358 505696825
E-mail: antti.tuukkanen@kuntahankinnat.fi
NUTS-code: FI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kuntahankinnat.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: kunta-alan yhteishankintayksikkö
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: kunta-alan yhteishankintayksikkö

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

KLKH159 Kalusteet

Referentienummer: KLKH159
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kuntahankinnat kilpailutti toimistokalusteiden puitejärjestelyn. Asiakkailla oli valittavinaan puitesopimukseen liittyessään kaksi (2) toimintamallia: etusijajärjestys tai kevennetyt kilpailutukset. Valitut toimittajat ovat toimittajina sekä etusijajärjestysmallissa että kevennettyjen kilpailutusten mallissa. Asiakkaat ostavat toimittajilta sitoumuksessaan ilmoittamansa toimintamallin mukaisesti. Näin ollen puitejärjestelyä perustettaessa ei valita rinnakkain eri toimittajia etusijajärjestysmalliin ja kevennettyjen kilpailutusten malliin.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 50 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kuntahankinnat kilpailutti toimistokalusteiden puitejärjestelyn.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 008-013772
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

KLKH159 Kalusteet

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
03/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Isku Interior Oy
1831497-2
Lahti
Finland
NUTS-code: FI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kinnarps Oy
0789249-4
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Martela Oyj
0114891-2
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Modeo Oy
2028267-4
Helsinki
Finland
NUTS-code: FI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 50 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019