Leveringen - 293823-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgezonderd brillen)

2019/S 120-293823

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Karolinska Institutet
Nationaal identificatienummer: 202100-2973
Postadres: Universitetsförvaltningen
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE11
Postcode: 171 77
Land: Zweden
Contactpersoon: Malahat Mousavi
E-mail: Malahat.Mousavi@ki.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ki.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instruments and Devices

Referentienummer: 5726/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The procurement covers apparatus, instruments and other equipment for laboratory activities.

Qualification and tenderer evaluation

A complete tender encompasses answers to all the requirements and questions set in the tender request documentation, item by item, and also includes all the requested documents in the tender request documentation. Please note that it is the tenderer who is responsible for all requested documents being duly indicated/enclosed in the tender and for ensuring that all mandatory requirements are complied with. KI reserves the right to determine whether any clarifications are necessary and whether a more detailed scrutiny of the tenderer must be made.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 021 002 973.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38437000
39180000
39181000
42122500
42931100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE11
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The procurement covers apparatus, instruments and other equipment for laboratory activities.

Qualification and tenderer evaluation

A complete tender encompasses answers to all the requirements and questions set in the tender request documentation, item by item, and also includes all the requested documents in the tender request documentation. Please note that it is the tenderer who is responsible for all requested documents being duly indicated/enclosed in the tender and for ensuring that all mandatory requirements are complied with. KI reserves the right to determine whether any clarifications are necessary and whether a more detailed scrutiny of the tenderer must be made.

The decision and ending of the procurement.

A contract award decision will be made based on the above evaluation and all tenderers will be notified via TendSign as soon as a decision is made.

A contract award decision states only the result of the tender evaluation and must not be legally binding. A contract award decision can be withdrawn before an agreement is signed as a result of a faulty procurement process or tender evaluation.

The procurement process normally ends with a written contract after the award decision and the given time for appeal of the contract, unless the contract has been appealed in the court.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 016-033299
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bionordika Sweden AB
Nationaal identificatienummer: 556367-7912
Postadres: Norrbackagatan 47
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE
Postcode: 11334
Land: Zweden
E-mail: info@bionordika.se

Internetadres: https://www.bionordika.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hamilton Nordic AB
Nationaal identificatienummer: 556872-1244
Postadres: Färögatan 33
Plaats: Kista
NUTS-code: SE
Postcode: 16451
Land: Zweden
E-mail: lsundblad@hamilton.ch

Internetadres: http://www.hamiltonrobotics.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nordic Biolabs Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556443-6789
Postadres: Box 7293
Plaats: Täby
NUTS-code: SE
Postcode: 18714
Land: Zweden
E-mail: monika.lansmedin@nordicbiolabs.se

Internetadres: http://www.nordicbiolabs.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Triolab AB
Nationaal identificatienummer: 556352-9295
Postadres: Bifrostgatan 30
Plaats: Mölndal
NUTS-code: SE
Postcode: 43144
Land: Zweden
E-mail: lisbet.granath@triolab.se

Internetadres: http://www.triolab.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Svenska Labex AB
Nationaal identificatienummer: 556476-4990
Postadres: Box 22159
Plaats: Helsingborg
NUTS-code: SE
Postcode: 25023
Land: Zweden
E-mail: sales@labex.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pretech Instruments KB
Nationaal identificatienummer: 969661-1442
Postadres: Sollentunavägen 128
Plaats: Sollentuna
NUTS-code: SE
Postcode: 19144
Land: Zweden
E-mail: mikael.hollmark@pretech.nu
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: A H diagnostics Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556470-4228
Postadres: Vallgatan 9 (bv)
Plaats: Solna
NUTS-code: SE
Postcode: 17067
Land: Zweden
E-mail: hst@ahdiagnostics.se

Internetadres: http://www.ahdiagnostics.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carl Zeiss AB
Nationaal identificatienummer: 556035-3608
Postadres: Box 27324
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE
Postcode: 10254
Land: Zweden
E-mail: magnus.wagner@zeiss.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lab Life Nordic AB
Nationaal identificatienummer: 559023-6849
Postadres: Rättarens väg 9
Plaats: Danderyd
NUTS-code: SE
Postcode: 18234
Land: Zweden
E-mail: cecilia.ljungberg@lablifenordic.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Qiagen AB
Nationaal identificatienummer: 556672-5122
Postadres: Sofielundsvägen 4
Plaats: Sollentuna
NUTS-code: SE
Postcode: 19147
Land: Zweden
E-mail: sahar.ardabili@qiagen.com

Internetadres: http://www.qiagen.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GE Healthcare
Nationaal identificatienummer: 516402-3425
Postadres: Box 605
Plaats: Uppsala
NUTS-code: SE
Postcode: 75125
Land: Zweden
E-mail: lena.pehrson@ge.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Techtum Lab Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556188-8263
Postadres: Västra Finnbodavägen 2
Plaats: Nacka
NUTS-code: SE
Postcode: 13130
Land: Zweden
E-mail: andre@techtum.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lab Vision Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556487-2884
Postadres: Torsby Sjöväg 4D
Plaats: Värmdö
NUTS-code: SE
Postcode: 13951
Land: Zweden
E-mail: lena@labvision.se

Internetadres: http://www.labvision.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hettich Labinstrument AB
Nationaal identificatienummer: 556482-6039
Postadres: Vasagatan 16
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE
Postcode: 11120
Land: Zweden
E-mail: therese@hettichlabinstrument.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Mettler-Toledo AB
Nationaal identificatienummer: 556025-4418
Postadres: Box 92161
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE
Postcode: 12008
Land: Zweden
E-mail: carlhenrik.edfors@mt.com

Internetadres: http://www.mt.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bio-Rad Laboratories Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556457-8895
Postadres: Box 1097
Plaats: Sundbyberg
NUTS-code: SE
Postcode: 17222
Land: Zweden
E-mail: nordic_quotes_tenders@bio-rad.com

Internetadres: http://www.bio-rad.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: PerkinElmer Sverige Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556000-5828
Postadres: c/o PerkinElmer Sverige AB, Box 9006
Plaats: Hägersten
NUTS-code: SE
Postcode: 12609
Land: Zweden
E-mail: joel.jonasson@perkinelmer.com

Internetadres: http://www.perkinelmer.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Science Imaging Scandinavia AB
Nationaal identificatienummer: 556635-6118
Postadres: Sjöängsvägen 51
Plaats: Saltsjö-Boo
NUTS-code: SE
Postcode: 13234
Land: Zweden
E-mail: hefe@scienceimaging.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nordic Biosite AB
Nationaal identificatienummer: 556539-9374
Postadres: Propellervägen 4 A
Plaats: Täby
NUTS-code: SE
Postcode: 18362
Land: Zweden
E-mail: malin.ekman@nordicbiosite.com

Internetadres: http://nordicbiosite.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kovalent Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556417-2194
Postadres: Fältspatsgatan 6
Plaats: Västra Frölunda
NUTS-code: SE
Postcode: 42130
Land: Zweden
E-mail: mats.grapne@kovalent.se

Internetadres: http://www.kovalent.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Buch & Holm A/S
Nationaal identificatienummer: 19993345
Postadres: Marielundsvej 36
Plaats: Herlev
NUTS-code: SE
Postcode: DK 2730
Land: Denemarken
E-mail: mah@buch-holm.se

Internetadres: http://www.buch-holm.dk

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Sigma-Aldrich Sweden AB
Nationaal identificatienummer: 556152-4025
Postadres: Solkraftsvägen 14 C
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE
Postcode: 13570
Land: Zweden
E-mail: tender_cex@merckgroup.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Merck Chemicals and Life Science AB
Nationaal identificatienummer: 556120-3000
Postadres: c/o Merck Aktiebolag, Box 3033
Plaats: Solna
NUTS-code: SE
Postcode: 16903
Land: Zweden
E-mail: Nordic-salessupport@merckgroup.com

Internetadres: http://www.millipore.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LBH Advanced BioServices AB
Nationaal identificatienummer: 556904-7870
Postadres: BioServices AB, Solkraftsvägen 18B
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE
Postcode: 13570
Land: Zweden
E-mail: anna@bioservices.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Micromedic AB
Nationaal identificatienummer: 556949-0153
Postadres: c/o ViRedo AB, Box 55642
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE
Postcode: 10214
Land: Zweden
E-mail: upphandling@micromedic.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: LabTeam Scandinavia
Nationaal identificatienummer: 556814-8802
Postadres: Vasatorpsvägen 1
Plaats: Helsingborg
NUTS-code: SE
Postcode: 254 57
Land: Zweden
E-mail: labteamet@labteamet.com

Internetadres: http://www.labteamet.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aktiebolaget Ninolab
Nationaal identificatienummer: 556100-1164
Postadres: Box 137
Plaats: Upplands Väsby
NUTS-code: SE
Postcode: 19422
Land: Zweden
E-mail: mwe@ninolab.se

Internetadres: http://www.ninolab.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Saveen & Werner AB
Nationaal identificatienummer: 556373-3897
Postadres: Limhamnsvägen 110
Plaats: Limhamn
NUTS-code: SE
Postcode: 21613
Land: Zweden
E-mail: info@swab.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Kem-En-Tec A/S
Nationaal identificatienummer: 15268271
Postadres: Kuldyssen 10
Plaats: Taastrup
NUTS-code: SE
Postcode: 2630
Land: Denemarken
E-mail: ua@kem-en-tec.com

Internetadres: http://www.kem-en-tec.dk

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: VWR International AB
Nationaal identificatienummer: 556124-8153
Postadres: Fagerstagatan 18 A
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE
Postcode: 16353
Land: Zweden
E-mail: birgitta.henriksson@vwr.com

Internetadres: http://www.vwr.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fisher Scientific GTF Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556101-7111
Postadres: Arendalsvägen 16
Plaats: Göteborg
NUTS-code: SE
Postcode: 41878
Land: Zweden
E-mail: tender.nordics@thermofisher.com

Internetadres: http://www.fishersci.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Life Technologies Europe B.V. Nederlaenderna Filial Sverige
Nationaal identificatienummer: 516402-5800
Postadres: BOX 12650
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE
Postcode: 11293
Land: Zweden
E-mail: sweden.sales.admin@lifetech.com

Internetadres: http://www.europe.appliedbiosystems.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bergman Labora AB
Nationaal identificatienummer: 556095-1401
Postadres: Box 705
Plaats: Danderyd
NUTS-code: SE
Postcode: 18217
Land: Zweden
E-mail: torgeir.dahlen@bergmanlabora.se

Internetadres: http://www.bergmanlabora.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tecan Nordic AB
Nationaal identificatienummer: 556617-0022
Postadres: Box 19110
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE
Postcode: 10432
Land: Zweden
E-mail: andreas.cederlund@tecan.com

Internetadres: http://www.tecan.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Noax Lab AB
Nationaal identificatienummer: 556228-1757
Postadres: Fryksdalsbacken 34
Plaats: Farsta
NUTS-code: SE
Postcode: 123 43
Land: Zweden
E-mail: carina@noaxlab.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Lab Diagnostics Nordic AB
Nationaal identificatienummer: 556841-6464
Postadres: Fryksdalsbacken 34
Plaats: Farsta
NUTS-code: SE
Postcode: 123 43
Land: Zweden
E-mail: beatrice@lab.se
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: TATAA biocenter
Nationaal identificatienummer: 556640-7143
Postadres: Odinsgatan 28
Plaats: Göteborg
NUTS-code: SE
Postcode: 411 03
Land: Zweden
E-mail: petra.vainio@tataa.com

Internetadres: http://www.tataa.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Becton Dickinson Sweden Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556145-6756
Postadres: Box 47204
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE
Postcode: 10074
Land: Zweden
E-mail: sara.johansson@bd.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Labrum Aktiebolag
Nationaal identificatienummer: 556196-7257
Postadres: Industrivägen 7
Plaats: Solna
NUTS-code: SE
Postcode: 17148
Land: Zweden
E-mail: hanna.sandvall@labrum.se

Internetadres: http://www.labrum.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Laboratory Appliances and Biosystems Sweden AB
Nationaal identificatienummer: 556569-3255
Postadres: Fryksdalsbacken 34
Plaats: Farsta
NUTS-code: SE
Postcode: 123 43
Land: Zweden
E-mail: annika@lab.se

Internetadres: https://Sweden.lab.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 41
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ADDvise Tillquist AB
Nationaal identificatienummer: 556652-4467
Postadres: Box 20013
Plaats: Bromma
NUTS-code: SE
Postcode: 16102
Land: Zweden
E-mail: jonny.knekthage@tillquist.se

Internetadres: http://www.tillquist.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019