Leveringen - 293825-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Parchim: Reddingsvoertuigen

2019/S 120-293825

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Landkreis Ludwigslust-Parchim, FD Gebäudemanagement & Zentraler Service
Postadres: Putlitzer Straße 25
Plaats: Parchim
NUTS-code: DE80O
Postcode: 19370
Land: Duitsland
Contactpersoon: Landkreis Ludwigslust-Parchim, FD Gebäudemanagement & Zentraler Service
E-mail: tobias.ruminski@kreis-lup.de
Telefoon: +49 3871722-1031
Fax: +49 3871722-771031

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kreis-lup.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung von 4 Rettungstransportwagen/Mehrzweckfahrzeugen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114110
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Ludwigslust-Parchim hat am 20.7.2018 vier Rettungstransportwagen/Mehrzweckfahrzeuge (RTW/MZF) zur Lieferung mit Auf- und Ausbau ausgeschrieben.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 450 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE80O
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ludwigslust

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Ludwigslust-Parchim schreibt vier Rettungstransportwagen/Mehrzweckfahrzeuge (RTW/MZF) zur Lieferung mit Auf- und Ausbau aus.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 140-322072
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Beschaffung von 4 Rettungstransportwagen/Mehrzweckfahrzeugen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ambulanz Mobile GmbH & Co KG
Postadres: Glinder Straße 1
Plaats: Schönebeck
NUTS-code: DEE0D
Postcode: 39218
Land: Duitsland
E-mail: info@ambulanzmobile.eu
Telefoon: +49 3928486330

Internetadres: www.ambulanzmobile.eu

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 450 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 448 225.82 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit
Postadres: Johannes-Stelling-Straße 14
Plaats: Schwerin
Postcode: 19053
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@wm.mv-regierung.de
Telefoon: +49 3855885164
Fax: +49 3855884855817

Internetadres: www.regierung-mv.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit
Postadres: Johannes-Stelling-Straße 14
Plaats: Schwerin
Postcode: 19053
Land: Duitsland
E-mail: vergabekammer@wm.mv-regierung.de
Telefoon: +49 3855885164
Fax: +49 3855884855817

Internetadres: www.regierung-mv.de

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019