Leveringen - 293827-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Vilnius: Computeruitrusting en -benodigdheden

2019/S 120-293827

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vilniaus rajono savivaldybės administracija
Nationaal identificatienummer: 188708224
Postadres: Rinktinės g. 50
Plaats: Vilnius
NUTS-code: LT
Postcode: LT-09318
Land: Litouwen
Contactpersoon: Beata Nenartavičiūtė-Dolgopolova
E-mail: beata.nenartaviciute-dolgopolova@vrsa.lt
Telefoon: +370 2754206

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vrsa.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/1764

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompiuterinės ir mokomosios įrangos Nemėžio, Mickūnų, Rukainių ir Marijampolio gimnazijoms pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Šis pirkimas skaidomas į devynias pirkimo dalis:

— I pirkimo dalis: interaktyvios lentos, mobilūs stendai,

— II pirkimo dalis: informacinis ekranas,

— III pirkimo dalis: interaktyvios grindys,

— IV pirkimo dalis: klasių 3 D įranga,

— V pirkimo dalis: 3 D spausdintuvai ir skeneriai,

— VI pirkimo dalis: robotikos įranga,

— VII pirkimo dalis: meistrystės įranga,

— VIII pirkimo dalis: laboratorinė ir tyrinėjimo įranga,

— IX pirkimo dalis: kalbų mokymosi laboratorija.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interaktyvios lentos, mobilūs stendai

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilniaus rajonas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Interaktyvios lentos – 39 vnt.; mobilūs interaktyvūs stendai – 2 vnt.

Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje – 5 Konkurso sąlygų priedas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0002; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0021; Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0022; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0025.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Informacinis ekranas

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilniaus rajonas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Informacinis ekranas – 1 vnt.

Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje – 5 Konkurso sąlygų priedas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0002; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0021; Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0022; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0025.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Interaktyvios grindys

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilniaus rajonas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Interaktyvios grindys – 2 vnt.

Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje – 5 Konkurso sąlygų priedas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0002; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0021; Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0022; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0025.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Klasių 3 D įranga

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilniaus rajonas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Klasių 3 D įranga – 9 kompl.

Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje – 5 Konkurso sąlygų priedas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0002; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0021; Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0022; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0025.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

3 D spausdintuvai ir skeneriai

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilniaus rajonas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3 D spausdintuvai – 3 vnt., 3 D tankių medžiagų spausdintuvas – 1 vnt., 3 D skeneris – 1 vnt.

Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje – 5 Konkurso sąlygų priedas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0002; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0021; Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0022; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0025.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Robotikos įranga

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilniaus rajonas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Robotikos įranga – 3 kompl.

Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje – 5 Konkurso sąlygų priedas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0002; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0021; Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0022; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0025.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Meistrystės įranga

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
39162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilniaus rajonas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Meistrystės įranga – 1 kompl.

Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje – 5 Konkurso sąlygų priedas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0002; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0021; Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0022; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0025.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Laboratorinė ir tyrinėjimo įranga

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38000000
39162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilniaus rajonas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Laboratorinė ir tyrinėjimo įranga – 1 kompl.

Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje – 5 Konkurso sąlygų priedas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0002; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0021; Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0022; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0025.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kalbų mokymosi laboratorija

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39162000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vilniaus rajonas.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kalbų mokymosi laboratorija – 1 komp.

Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje – 5 Konkurso sąlygų priedas.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0002; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0021; Nr. 09.1.3-CPVA-R-724-01-0022; Nr. 09.1.3-CVPA-R-724-01-0025.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 090-215150
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1,3
Benaming:

Kompiuterinės ir mokomosios įrangos Nemėžio, Mickūnų, Rukainių ir Marijampolio gimnazijoms pirkimas

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

I pirkimo dalis: interaktyvios lentos, mobilūs stendai

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 3
Benaming:

III pirkimo dalis: interaktyvios grindys

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis. Pirkimo dokumentai, tarp jų pranešimai, paaiškinimai, papildymai, skelbiami CVP IS. Susirašinėjimas tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjų taip pat vykdomas CVP IS priemonėmis.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vilniaus apygardos teismas
Postadres: Gedimino pr. 40 / Vasario 16-osios g. 1
Plaats: Vilnius
Land: Litouwen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Peržiūros procedūra nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019