Leveringen - 293828-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Munitie

2019/S 120-293828

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil
S2816003D
C/ Guzmán el Bueno, 110
Madrid
28003
Spanje
Contactpersoon: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil
Telefoon: +34 915142866
E-mail: dg-contratacion-plm@guardiacivil.org
Fax: +34 915146153
NUTS-code: ES300

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.guardiacivil.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mVgpb%2FW7ApU%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adquisición de cartuchería calibre 9 x 19 mm NATO Ordinario, para uso en la Guardia Civil

Referentienummer: R/0051/A/18/2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35330000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adquisición de cartuchería calibre 9 x 19 mm NATO Ordinario, para uso en la Guardia Civil.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 060 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de cartuchería calibre 9 x 19 mm NATO Ordinario, para uso en la Guardia Civil.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Oferta técnica / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Ampliación plazo garantía / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-028110
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: R/0051/A/18/2
Benaming:

Adquisición de cartuchería calibre 9 x 19 mm NATO Ordinario, para uso en la Guardia Civil

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Beretta Benelli Ibérica, S. A.
A01010313
Barrio Santiago, s/n
Trespuentes (Álava)
01191
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 060 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 060 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38
Madrid
28071
Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019