Leveringen - 293828-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Munitie

2019/S 120-293828

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil
Nationaal identificatienummer: S2816003D
Postadres: C/ Guzmán el Bueno, 110
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300
Postcode: 28003
Land: Spanje
Contactpersoon: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil
E-mail: dg-contratacion-plm@guardiacivil.org
Telefoon: +34 915142866
Fax: +34 915146153

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.guardiacivil.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mVgpb%2FW7ApU%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adquisición de cartuchería calibre 9 x 19 mm NATO Ordinario, para uso en la Guardia Civil

Referentienummer: R/0051/A/18/2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35330000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Adquisición de cartuchería calibre 9 x 19 mm NATO Ordinario, para uso en la Guardia Civil.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 060 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES300
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Adquisición de cartuchería calibre 9 x 19 mm NATO Ordinario, para uso en la Guardia Civil.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Oferta técnica / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Ampliación plazo garantía / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Precio / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-028110
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: R/0051/A/18/2
Benaming:

Adquisición de cartuchería calibre 9 x 19 mm NATO Ordinario, para uso en la Guardia Civil

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/06/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Beretta Benelli Ibérica, S. A.
Nationaal identificatienummer: A01010313
Postadres: Barrio Santiago, s/n
Plaats: Trespuentes (Álava)
NUTS-code: ES
Postcode: 01191
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 060 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 060 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38
Plaats: Madrid
Postcode: 28071
Land: Spanje
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/06/2019