Leveringen - 293831-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Stockholm: Handdoeken

2019/S 120-293831

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Statens maritima och transporthistoriska museer
Nationaal identificatienummer: 202100-1132
Postadres: Box 27131
Plaats: Stockholm
NUTS-code: SE221
Postcode: 102 52
Land: Zweden
Contactpersoon: Tobias Kumlin
E-mail: tobias.kumlin@maritima.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.smm.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Handdukar till museibutiker

Referentienummer: 2.4-2019-427
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39514100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har för avsikt att upphandla handdukar till myndighetens museibutiker vid Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt Järnvägsmuseet i Gävle.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 300 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
19242000
39514200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE110
NUTS-code: SE221
NUTS-code: SE313
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) har för avsikt att upphandla ramavtal för handdukar och badhandukar till myndighetens museibutiker för försäljning.

Presentation av upphandlande myndighet

Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) bevarar, utvecklar och ökar kunskapen om det maritima och transporthistoriska kulturarvet. SMTM driver Järnvägsmuseet i Gävle, Marinmuseum i Karlskrona samt Sjöhistoriska museet och Vasamuseet i Stockholm. Verksamheten ska vidga människors världsbild och vara en angelägenhet för alla i samhället.

SMTM är en statlig myndighet. Myndighetens museer har cirka två miljoner besökare årligen, sysselsätter 265 personer och omsätter cirka 370 MSEK. Organisationen är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och bedriver ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete med avsikten att minska vår påverkan gällande energiförbrukning, resor och transporter, drift och underhåll. Miljö- och hållbarhetskrav ställs därför vid köp av varor och tjänster.

Mer information om Statens maritima och transporthistoriska museer, se www.maritima.se/

Avtalsområden

SMTM avser att teckna ramavtal för köp av handdukar till myndighetens museibutiker vid Vasamuseet och Sjöhistoriska museet i Stockholm, Marinmuseum i Karlskrona samt Järnvägsmuseet i Gävle. Målsättningen är att erbjuda textilier av hög kvalitet. Produkterna är tänkta att fungera som present och/eller påminna besökaren om museibesöket.Upphandlingen är uppdelad tre olika produkt- och avtalsområden (AO):

A. Kökshanddukar i bomull med vävd bård

B. Kökshanddukar i halvlinne med fototryck

C. Frottéhanddukar med brodyr

Ramavtalets ikraftträdande och giltighetstid

SMTM avser att teckna ramavtal med leverantör/leverantörer som löper tjugofyra (24) månader framåt. Vid avtalsperiodens utgång upphör Avtalet att gälla utan föregående uppsägning.

Avtal ska gälla från att det undertecknats av båda parter och tjugofyra (24) månader framåt. Vid avtalsperiodens utgång upphör Avtalet att gälla utan föregående uppsägning. SMTM äger därefter rätt, men inte skyldighet, att förlänga Avtalet på oförändrade villkor under högst tjugofyra (24) månader. Sådan förlängning av Avtalet får ske vid högst två (2) tillfällen med tolv (12) månader i taget dock alltid som längst sammanlagt tjugofyra (24) månader.

Avser SMTM att förlänga Avtalet ska SMTM skriftligen meddela detta enligt punkt 1.40 till Leverantören senast en (1) månad före avtalet upphör att gälla.

Planerad avtalsstart 21.5.2019.

Upphandlingsförfarande

Upphandling sker genom öppet förfarande enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Detta innebär bland annat att alla intresserade får lämna anbud och att anbud ska lämnas skriftligen. Förfarandet medger inte rätt till förhandling. Anbudsgivaren ska därför lämna anbud som uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Varuprovernas kvalitet / Weging: 50 %
Prijs - Weging: 50 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 060-138461
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Opto Design AB
Nationaal identificatienummer: 556765-0485
Postadres: Herrgårdsbacken 3
Plaats: Saltsjö-Duvnäs
NUTS-code: SE110
Postcode: 131 50
Land: Zweden
E-mail: info@optodesign.se
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 300 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Nordic souvenir AB
Nationaal identificatienummer: 556558-1401
Postadres: Strandvägen 38
Plaats: Järpen
NUTS-code: SE110
Postcode: 830 05
Land: Zweden
E-mail: johan.zollner@nordicsouvenir.com

Internetadres: http://www.nordicsouvenir.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 SEK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten
Plaats: Stockholm
Land: Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019