Diensten - 293831-2022

01/06/2022    S105

Roemenië-Deva: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2022/S 105-293831

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA
Nationaal identificatienummer: 7571411
Postadres: Strada: Depozitelor, nr. 3, Sector: -, Judet: Hunedoara
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330179
Land: Roemenië
Contactpersoon: Stoicescu Claudiu
E-mail: licitatii@ambhd.ro
Telefoon: +40 254221550
Fax: +40 254221550
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ambulantahunedoara.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: institutie publica
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de reparare, intretinere si furnizare piese auto

Referentienummer: 7571411_2022_PAAPD1324233
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contract de servicii de reparare, intretinere si furnizare piese pentru autosanitarele din dotarea SAJ Hunedoara conform caietului de sarcini. VALOAREA ESTIMATA MINIMA A INTERVALULUI ESTE DE 1082886,53 LEI SI REPREZINTA VALOAREA ESTIMATA A PREZENTEI PROCEDURI PANA LA 31.12.2022. IN FUNCTIE DE ACEASTA VALOARE SE VA ELABORA SI EVALUA OFERTA. Valoarea maxima estimata este de 1612604,08 lei si reprezinta valoarea posibilelor suplimentari. Suplimentarea cantitatilor este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 053 600.75 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Citroen

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Voornaamste plaats van uitvoering:

atelierele prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marca Citroen Jumper - 7 ambulante conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Volkswagen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Voornaamste plaats van uitvoering:

atelierele prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marca VW Transporter - 19 ambulante conform caietului de sarcini;

Marca VW Crafter 2 ambulante conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Renault Master si Dacia Duster

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Voornaamste plaats van uitvoering:

atelierele prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marca Renault Master -17 ambulante conform caiet de sarcini.

Marca Dacia Duster - 1 autoturism

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Fiat si Ford

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Voornaamste plaats van uitvoering:

atelierele prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marca Fiat Ducato 250/BAMVA - 5 ambulante conform caiet de sarcini;

Marca Fiat Ducato 250/CCFMFC - 1 ambulanta conform caiet de sarcini;

Marca Ford Trazit- 1 ambulanta conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Mercedes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Voornaamste plaats van uitvoering:

atelierele prestatorului

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Marca Mercedes Benz Vito 115CDI-11 ambulante, conform caiet de sarcini

Marca Mercedes Benz Sprinter 318CDI - 3 ambulante, conform caiet de sarcini

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

se aplica prevederile art.165 din HG 395/2016. Valoarea minima reprezinta valoare estimata a procedurii pana la 31.12.2022. In functie de aceasta valoare se va elabora si evalua oferta.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 061-160769
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1836
Perceel nr.: 2
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NURVIL
Nationaal identificatienummer: RO 8517267
Postadres: Strada Râureni, Nr. 38
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240475
Land: Roemenië
E-mail: daniel@nurvil.ro
Telefoon: +40 250703630
Fax: +40 250703642
Internetadres: www.nurvil.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 640 818.66 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 424 238.61 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1837
Perceel nr.: 3
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIAS TEHNOCOM
Nationaal identificatienummer: 5859982
Postadres: Strada Santuhalm, Nr. 146A
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330004
Land: Roemenië
E-mail: cristina.popa@autobergamo.ro
Telefoon: +40 254210126
Fax: +40 254210855
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 252 289.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 253.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1835
Perceel nr.: 4
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GB MOTORS INVEST
Nationaal identificatienummer: RO 15322314
Postadres: Strada Caragiale Ion Luca, Nr. 20
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330014
Land: Roemenië
E-mail: horia.cioara@gbgroup.ro
Telefoon: +40 254222225
Fax: +40 254222226
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 648.40 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 151 588.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1834
Perceel nr.: 1
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC AUTO SCHUNN SRL
Nationaal identificatienummer: RO6336590
Postadres: Strada CALEA RADNEI, Nr. 247
Plaats: Arad
NUTS-code: RO421 Arad
Postcode: 310316
Land: Roemenië
E-mail: raluca.mihuta@auto-schunn.ro
Telefoon: +40 257286680
Fax: +40 257281474
Internetadres: www.auto-schunn.mercedes-benz.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 359 468.02 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 241 838.54 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1838
Perceel nr.: 5
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CORAMEX SRL
Nationaal identificatienummer: RO 2118623
Postadres: Strada 22 Decembrie, Nr. 259
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330161
Land: Roemenië
E-mail: office@saddeva.ro
Telefoon: +40 254206190
Fax: +40 254206191
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 161 380.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 681.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: Bucuresti
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internetadres: www.cnsc.ro
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Serviciul de Ambulanta Judetean Hunedoara
Postadres: str. Depozitelor, nr.3
Plaats: Deva
Postcode: 330179
Land: Roemenië
Telefoon: +40 254221550
Fax: +40 254221550
Internetadres: www.ambulantahunedoara.ro
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2022