Diensten - 293831-2022

01/06/2022    S105

Roemenië-Deva: Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting

2022/S 105-293831

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN HUNEDOARA
Nationaal identificatienummer: 7571411
Postadres: Strada: Depozitelor, nr. 3, Sector: -, Judet: Hunedoara
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330179
Land: Roemenië
Contactpersoon: Stoicescu Claudiu
E-mail: licitatii@ambhd.ro
Telefoon: +40 254221550
Fax: +40 254221550
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ambulantahunedoara.ro
Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de reparare, intretinere si furnizare piese auto

Referentienummer: 7571411_2022_PAAPD1324233
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 053 600.75 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Citroen

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Volkswagen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Renault Master si Dacia Duster

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Fiat si Ford

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Autosanitarele marca Mercedes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50110000 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting
34300000 Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO423 Hunedoara

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 061-160769

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1836
Perceel nr.: 2
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: NURVIL
Nationaal identificatienummer: RO 8517267
Postadres: Strada Râureni, Nr. 38
Plaats: Ramnicu Valcea
NUTS-code: RO415 Vâlcea
Postcode: 240475
Land: Roemenië
E-mail: daniel@nurvil.ro
Telefoon: +40 250703630
Fax: +40 250703642
Internetadres: www.nurvil.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 640 818.66 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 424 238.61 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1837
Perceel nr.: 3
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BIAS TEHNOCOM
Nationaal identificatienummer: 5859982
Postadres: Strada Santuhalm, Nr. 146A
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330004
Land: Roemenië
E-mail: cristina.popa@autobergamo.ro
Telefoon: +40 254210126
Fax: +40 254210855
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 252 289.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 150 253.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1835
Perceel nr.: 4
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GB MOTORS INVEST
Nationaal identificatienummer: RO 15322314
Postadres: Strada Caragiale Ion Luca, Nr. 20
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330014
Land: Roemenië
E-mail: horia.cioara@gbgroup.ro
Telefoon: +40 254222225
Fax: +40 254222226
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 225 648.40 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 151 588.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1834
Perceel nr.: 1
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SC AUTO SCHUNN SRL
Nationaal identificatienummer: RO6336590
Postadres: Strada CALEA RADNEI, Nr. 247
Plaats: Arad
NUTS-code: RO421 Arad
Postcode: 310316
Land: Roemenië
E-mail: raluca.mihuta@auto-schunn.ro
Telefoon: +40 257286680
Fax: +40 257281474
Internetadres: www.auto-schunn.mercedes-benz.ro
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 359 468.02 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 241 838.54 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1838
Perceel nr.: 5
Benaming:

Contract de servicii

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/05/2022
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CORAMEX SRL
Nationaal identificatienummer: RO 2118623
Postadres: Strada 22 Decembrie, Nr. 259
Plaats: Deva
NUTS-code: RO423 Hunedoara
Postcode: 330161
Land: Roemenië
E-mail: office@saddeva.ro
Telefoon: +40 254206190
Fax: +40 254206191
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 161 380.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 85 681.80 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2022