Leveringen - 293836-2019

25/06/2019    S120    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Cardiff: Diensten in verband met informatietechnologie

2019/S 120-293836

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NHS Wales Shared Services Partnership
Procurement Department, Cardiff and Vale University Local Health Board, Brecknock House, 8th Floor, University Hospital of Wales, Heath Park
Cardiff
CF14 4XW
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 2920746363
E-mail: emma.lane@wales.nhs.uk
NUTS-code: UKL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.procurement.wales.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.sell2wales.gov.wales/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA0221

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Purchase and Ongoing Support of SAGE

Referentienummer: 18/2543
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72222300
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust are acting on behalf of WEQAS (Welsh External Quality Assessment Service) part of Cardiff and Vale University Local Health Board who sought to establish a contract for purchase and ongoing support of SAGE.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 258 624.50 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKL22
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The NHS Wales Shared Services Partnership, hosted by Velindre NHS Trust are acting on behalf of WEQAS (Welsh External Quality Assessment Service) part of Cardiff and Vale University Local Health Board who sought to establish a contract for Purchase and Ongoing Support of SAGE in order to improve client communication, project management, manufacturing and finance arrangements.

Weqas require a software solution and service provision that incorporates;

— Sage200c professional software including CRM, financials, BI and Manufacturing modules,

— configuration and implementation services,

— full customisation of the software solution,

— training,

— software support,

— ad-hoc consultancy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualitative / Weging: 85
Kostencriterium - Naam: Financial / Weging: 15
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 210-479594
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18/2543/EC
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/05/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Alphalogix
1 Ashweir Court, Abbey Mill, Tintern
Chepstow
NP16 6SE
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 1291688100
NUTS-code: UKL21
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 258 624.50 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

(WA Ref:93324)

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
NHS Wales Shared Services Partnership
Cardiff
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

NHS Wales Shared Services Partnership on behalf of Cardiff and Vale University Local Health Board will allow a minimum 10 calendar day standstill period between notifying the award decision and awarding the contract.

Unsuccessful tenderers and applicants are entitled to receive reasons for the decision, including the characteristics and relative advantages of the winning bid and the reasons why the tenderer/applicant was unsuccessful. Should additional information be required it should be requested of the addressee in section I.1. Aggrieved parties who have been harmed or are at risk of harm by breach of the procurement rules have the right to take action in the High Court (England and Wales). Any such action is subject to strict time limits in accordance with the Public Contracts (Amendments) Regulations 2015.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/06/2019