Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Leveringen - 293837-2019

25/06/2019    S120    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Litouwen-Klaipėda: Medische apparatuur

2019/S 120-293837

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Nationaal identificatienummer: 190468035
Postadres: Liepojos g. 41
Plaats: Klaipėda
NUTS-code: LT
Postcode: LT-92288
Land: Litouwen
Contactpersoon: Nijolė Motužienė
E-mail: motuziene@kul.lt
Telefoon: +370 46396505

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kul.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6594

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aukštų dozių kobalto CO-60 šaltinis

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 64 454.54 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 083-196638

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aukštų dozių kobalto CO-60 šaltinis

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/06/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: UAB „Skirgesa“
Nationaal identificatienummer: 234449420
Plaats: Kaunas
NUTS-code: LT
Land: Litouwen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 454.54 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/06/2019