Leveringen - 293844-2019

25/06/2019    S120

България-Червен бряг: Фармацевтични продукти

2019/S 120-293844

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „МБАЛ — Червен бряг“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 000410056
Пощенски адрес: ул. „Яне Сандански“ № 61
Град: Червен бряг
код NUTS: BG314 Плевен
Пощенски код: 5980
Държава: България
Лице за контакт: Ася Атанасова
Електронна поща: mbal.chervenbryag@gmail.com
Телефон: +359 65992766
Факс: +359 65992766
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://mbal-chervenbryag.com
Адрес на профила на купувача: http://mbal-chervenbryag.com/bg/?=7
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Лекарствени продукти

II.1.2)Основен CPV код
33600000 Фармацевтични продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Периодични доставки на лекарствени продукти по заявка от възложителя

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 20 221.76 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
33600000 Фармацевтични продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG314 Плевен
Основно място на изпълнение:

Болнична аптека при „МБАЛ — Червен бряг“ ЕООД

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на лекарствени продукти и медицински и лабораторни консумативи, и медицински изделия за срок от 12 месеца за нуждите на „МБАЛ — Червен бряг“ ЕООД

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 044-099943
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 13
Наименование:

Доставка на лабораторни консумативи

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
14/06/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 19
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Елит Медикъл“ ООД
Национален регистрационен номер: 130824861
Пощенски адрес: бул. „Арсеналски“ № 65, етаж 1 офис 1
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица)
Пощенски код: 1421
Държава: България
Електронна поща: info@elitmedical.com
Телефон: +359 28869070
Факс: +359 28652999
Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 400 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 20 221.76 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Уточняване, че поръчката не е в обособена позиция, договорите се сключват по номенклатури.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/06/2019